Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2GRE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zdobycia wiedzy na temat struktury pomocy społecznej w Polsce i zadań realizowanych w wybranych instytucjach pomocowych. W wyniku realizacji przedmiotu student powinien posiadać elementarną wiedzę o obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach samorządowych i pozarządowych oraz umieć wskazać główne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin korzystających z ich pomocy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Cele:

*zapoznanie Studentów z funkcjonowaniem instytucji pomocowych na rzecz wybranych grup społecznych (rodzina, seniorzy);

*zapoznanie Studentów z działaniami w obszarze pracy socjalnej na rzecz ochrony zdrowia

*zapoznanie Studentów z zadaniami poszczególnych instytucji oraz obowiązkami pracownika socjalnego, które z nich wynikają

*motywowanie Studentów do kształtowania twórczych postaw w pracy zawodowej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: II rok Iº; semestr 4

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin (wykład)

Metody dydaktyczne: wykłady, prezentacje przygotowane przez prowadzącego konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (udział w wykładach 30h+ konsultacje 15h = 45 h - 1,5 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym ( analizowanie literatury 25h+ przygotowanie do zaliczenia 15 h = 1,5 pkt ECTS

Literatura:

1. Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

2. Woźniak Z., Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna, Difin, Warszawa 2019.

3. Czerka-Fortuna E., Kmita-Zaniewska K., Zbierzchowska A. (red.), Zasoby rodziny : wychowanie, poradnictwo, praca socjalna, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2016.

4.Kanios A., Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna, Impuls, Kraków 2016.

5. Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna : wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student:

ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami.

ma podstawowa wiedze o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce i Unii Europejskiej.

posiada elementarną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych.

jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań.

potrafi korzystać z wiedzy z dziedziny nauk społecznych w formułowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych; posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu tych dyscyplin naukowych.

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych;jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie.

rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego.

Metody i kryteria oceniania:

Student może przystąpić do egzaminu, jeśli posiada minimum 51% obecności na wykładzie. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie. W sytuacjach losowych, długotrwałej choroby Studenta, sprawy są rozpatrywane indywidualnie w porozumieniu z prowadzącym przedmiot. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywnie napisany test, który będzie zawierał pytania otwarte i zamknięte. Do otrzymania pozytywnej oceny konieczne jest uzyskanie 51% liczby wszystkich punktów. Studentowi przysługują dwa terminy (właściwy w sesji letniej, poprawkowy w sesji poprawkowej). W przypadku nieobecności Studenta w terminie pierwszym, niezbędne jest do zachowania dwóch terminów, okazanie zwolnienia lekarskiego, w innym przypadku termin pierwszy przepada i pozostaje Studentowi termin poprawkowy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godz. wykład, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_4 fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów /semestr: II rok Iº; semestr 4

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

30 godzin (wykład) w tym 18 godz. z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, praca w grupach.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach – 30 godzin

Razem: 30 h – 1 pkt ECTS

2. Samodzielna praca studenta

przygotowanie się do zajęć, przygotowanie się do egzaminu pisemnego, wykonanie zadań do modułów – 30 h – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 h, 1 pkt ECTS

-o charakterze praktycznym - 30 h, 1 pkt ECTS

Literatura:

Frysztacki K., Piątek K. (red.), Wielowymiarowość pracy socjalnej. Toruń 2002.

Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna. Zmiana i warunki skutecznego działania, Warszawa 2002.

Marzec–Holka (red.), Pomoc społeczna. Teoria i praktyka. Tom I i II. Bydgoszcz 2003.

DuBois B., Miley K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Warszawa 1996.

Skidmore R., Thackeray M., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Warszawa 1996

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Zalewski D., Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, Warszawa 2005.

Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, Warszawa 2009.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny, Kraków 2010.

Kita S., Praca socjalna w sytuacjach kryzysowych, Warszawa 2014.

Grewiński M., Zasada-Chorab A., System pomocy społecznej w Polsce - wyzwania i kierunki, Toruń 2012.

Rymsza M. (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce, Warszawa 2012.

Sierpowska I., Pomoc społeczna. Komentarz, Warszawa 2017.

Ustawodawstwo socjalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.