Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS1-2JNI Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Język obcy - niemiecki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
warsztatowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 0800-SS1-2JNI

Założenia (lista przedmiotów):

Język obcy - niemiecki 0800-SS1-2JNI

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie wszystkich sprawności językowych:

1. czytanie i słuchanie weryfikowane zadaniami typu: prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru, uzupełnianie informacji, dopasowywanie, selektywne wyszukiwanie

2.pisanie wymaganych form dostosowane do poziomu i efektów kształcenia

3. mówienie i rozmawianie w zakresie omawianej tematyki i wymagań opisanych w Europejskim Portfolio Językowym

Pełny opis:

Język obcy- niemiecki

Studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Jednostka - Wydział Pedagogiki i Psychologii

Kierunek- Praca socjalna

Profil ogólnoakademicki

Dziedzina - Językoznawstwo

Dyscyplina - języki specjalistyczne

Kod przedmiotu - 0800-SS1-2JNI

II rok / I i II semestr

Liczba godzin - 60 ( sem. zimowy: 30; sem. letni: 30)

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, projekty

3 punkty ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godzin

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń i egzaminu oraz projektów: 30 godzin z uwzględnieniem udziału w konsultacjach

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela : 60 godzin

90 godzin - 3 punkty ECTS

Literatura:

DaF kompakt, B 1, wyd. KLETT

studio d, B 1, wyd. Cornelsen

Efekty uczenia się:

K_W01 - posiada wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych, umożliwiającą wypowiadanie się w formie pisemnej i ustnej na tematy ogólne oraz związane z pedagogiką

K_U04 - ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla pedagogiki, zgodnie z wymaganiami określonymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego

K_K01 - zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

K_K02 - potrafi współdziałać i pracować w grupie

K_K06 - potrafi argumentować i przedstawiać własną opinię oraz przygotować prezentację w j. obcym w kontekstach akademickich i zawodowych

K_K07 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.Potrafi poprowadzić dyskusję w grupie oraz dokonać jej podsumowania. Ma umiejętność prowadzenia negocjacji, mediacji i dochodzenia do kompromisu. Wykazuje aktywność w interakcji w grupie

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na podstawie:

1. aktywnego uczestnictwa w zajęciach

2. prac kontrolnych - pisemnych, cząstkowych

3. prac projektowych

Egzamin pisemny i ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.