Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-1JAN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wykształcenie umiejętności korzystania z literatury naukowej oraz posługiwania się specjalistyczną terminologią w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych oraz motywowanie do samodzielnego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2° obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w dziedzinie pracy socjalnej: czytania i rozumienia tekstów specjalistycznych z danego kierunku, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności komunikacji i wypowiadania się w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków publikacji, prowadzenia dyskusji, rozwijania znajomości słownictwa fachowego i motywowanie do samokształcenia.

Pełny opis:

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2+.

Liczba godzin: 30 h. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz.

Punkty ECTS:2

Ogólny nakład pracy studenta: 60 godz.

w tym: udział w ćwiczeniach i konsultacjach: 30 godz.;

przygotowanie do zajęć, zaliczenia, egzaminu, studiowanie literatury specjalistycznej : 30 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30 h 1 ECTS

o charakterze praktycznym 30 h 1 ECTS

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KW_15: Zna rozszerzoną terminologię w zakresie pracy socjalnej,

Umiejętności:

KU_15: ma umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,

Kompetencje społeczne:

KK_01: jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej w sali oraz online.

Zaliczenie i egzamin po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Lubaszewska
Prowadzący grup: Marzena Lubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.