Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-SS2-2GSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia obecności osób niepełnosprawnych na rynku pracy – wskazanie faktycznego stanu rzeczy, jego przyczyn i konsekwencji. Przedstawione treści powinny pomóc studentom w dobrym rozpoznawaniu sytuacji ich potencjalnych podopiecznych (osób niepełnosprawnych) ze szczególnym uwzględnieniem różnych możliwości poprawy (rehabilitacji) ich funkcjonowania.

Treści przekazywane podczas zajęć mają pomóc studentom

w przygotowaniu dobrego planu pomocy osobom niepełnosprawnym, chcącym realizować się zawodowo (rehabilitacja zawodowa) oraz w podejmowaniu działań mających na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym samodzielnej realizacji różnych ról społecznych (rehabilitacja społeczna.


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy (moduł kierunkowy)

Rok studiów /semestr: I rok IIº; semestr I

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu pedagogiki specjalnej, biomedycznych podstaw rozwoju człowieka

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:15 godzin wykładów , 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu: Podczas wykładów omawiane są treści przedmiotowe z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Podczas ćwiczeń wykorzystywane będą różne metody aktywizacji studentów (praca w grupach, drama), a zajęcia będą prowadzone w formie dyskusji.

Forma zaliczenia przedmiotu:

•Wykład zakończy się egzaminem pisemnym

•By zaliczyć ćwiczenia student jest zobowiązany wykazywać aktywność podczas zajęć.

Bilans nakładu pracy studenta:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi -bezpośredniego udziału nauczyciela (w tym prowadzone zajęcia oraz konsultacje, w czasie których student może przedyskutować nurtujące go kwestie, np. w ramach przygotowywania do zajęć czy kolokwium )- 50 h, 2 punkty ECTS,

- o charakterze praktycznym: 75 h, 3 pkt ECTS.

Efekty uczenia się:

K_W03- Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej.

K_W04- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych.

K_W13- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących zmiany struktur społecznych.

K_U04- Posiada pogłębioną umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji.

K_U09- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pracy socjalnej, jak i innych dyscyplin.

K_K06- Jest gotowy do nawiązywania kontaktu z klientem oraz skutecznego motywowania go do aktywności i uczenia się samodzielnego rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne, ocena aktywności i wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.