Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2AJP Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się uczniów na I etapie kształcenia i umiejętności umożliwiających planowanie działań pedagogicznych i terapeutycznych wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przed rozpoczęciem zajęć student powinien posiadać wiedzę z zakresu: dydaktyki ogólnej, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z grupy SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część praktyczna koncentruje się na analizie trudności w uczeniu się z uwzględnieniem specyfiki rozwoju i funkcjonowania dzieci z różnych grup SPE, planowaniu pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych IPET oraz projektowaniu zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z: podstawowymi teoretycznymi problemami dotyczącymi psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się; przyczynami trudności w uczeniu się i ich konsekwencjami dla funkcjonowania dziecka w szkole; modelami pracy terapeutycznej z uczniami należącymi do różnych grup specjalnych potrzeb edukacyjnych; zasadami konstruowania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Ćwiczenia poświęcone są analizie trudności w uczeniu się uczniów wynikających z zaburzeń rozwoju i/lub niepełnosprawności. analizie indywidualnych przypadków dzieci ze SPE, konstruowaniu indywidualnych planów pracy edukacyjno-terapeutycznej, organizowaniu środowiska dla rozwoju i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem strategii i metod terapii pedagogicznej.

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2ADW

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr drugi rok/czwarty semestr

Wymagania wstępne: wskazana wiedza z zakresu dydaktyki, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyk szczegółowych.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 45 godzin (15 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń)

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 15 godzin

udział w ćwiczeniach: 30 godzin

przygotowanie do zajęć: 25 godzin

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego: 15 godzin

przygotowanie eseju/pracy pisemnej: 12 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5 godzin

realizacja zajęć projektowych: 8 godzin

teczka prac: 5 godzin

prezentacje: 8 godzin

przygotowanie do egzaminu: 25 godzin

egzamin: 2 godziny

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50- 2 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym: 100 - 4 pkt. ECTS

Literatura:

LITERATURA:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dziecka, istotnych z punktu widzenia efektywności procesu nauczania i wychowania.

Student ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach zaburzeń rozwojowych stanowiących przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii w odniesieniu do dziecka w wieku szkolnym. Zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi interpretować je z punktu widzenia istotności problemów edukacyjnych oraz podejmowanych działań naprawczych. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania sytuacji edukacyjnych, analizowania zachowania uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne. Student potrafi wybrać i zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Potrafi planować pracę nauczyciela i uczniów na zajęciach specjalistycznych z uwzględnieniem adekwatnych do specyfiki funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej.

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych mających na celu pomoc dziecku z trudnościami w uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie egzaminu pisemnego (uzyskanie minimum 51% możliwych punktów).

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę w formie odpowiedzi ustnej oraz na podstawie efektów pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach. Student potwierdza podpisem znajomość uzyskanej oceny z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychopedagogicznych podstaw trudności w uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z różnych grup SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część praktyczna koncentruje się na planowaniu pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych IPET oraz projektowania zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej.

Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychopedagogicznych podstaw trudności w uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z różnych grup SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część praktyczna koncentruje się na planowaniu pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych IPET oraz projektowaniu zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej.

Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.

Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Radwańska A.(2018), Terapia pedagogiczna Scenariusze zajęć Poradnik dla terapeuty i nauczyciela. Wyd. Difin,Warszawa.

Skorek E.M. (red.), (2016), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.