Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja literacka w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GHG Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja literacka w klasach I-III
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do:

- kształtowanie wśród dzieci intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć;

- wypowiadania się na temat poznanego utworu; 

- inicjowanie różnych form inscenizacji ((organizowania dziecięcej zabawy w teatr w formie inscenizacji tekstów literackich)

- organizowania tematycznych wystawek książek;

- dostarczania dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej;

- przekazywanie utworów literackich w celu bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwiania na siłę artystycznego wyrazu;

- samodzielnego układanych scenariuszy;

- zachęcania dzieci do własnej twórczości słownej;


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do:

- kształtowanie wśród dzieci intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć;

- wypowiadania się na temat poznanego utworu; 

- inicjowanie różnych form inscenizacji ((organizowania dziecięcej zabawy w teatr w formie inscenizacji tekstów literackich)

- organizowania tematycznych wystawek książek;

- dostarczania dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej;

- przekazywanie utworów literackich w celu bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwiania na siłę artystycznego wyrazu;

- samodzielnego układanych scenariuszy;

- zachęcania dzieci do własnej twórczości słownej;

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Nazwa kierunku studiów

Pedagogika

Poziom kształcenia

Studia drugiego stopnia

Profil studiów

Ogólnoakademicki

Forma studiów

Stacjonarne

Kod przedmiotu

0800-WS2-2GHG

Język przedmiotu

Język polski

Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Rok studiów /semestr

2 rok/4 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

30 godzin ćwiczeń

15 godzin wykładów

Założenia i cele przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy dydaktyczno-wychowawczej z książką dziecięcą i młodzieżową. Zajęcia mają na celu:

· zapoznać studentów ze specyfiką literatury dla dzieci i młodzieży oraz jej rolą w procesie wychowania,

· zaznajomić z rozwojem historycznym literatury dla dzieci oraz jej związkami z ogólnymi prądami artystycznymi kolejnych epok,

· zainteresować dziejami i charakterem polskiego piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży oraz dorobkiem wybitnych twórców,

· zapoznać z wybranymi zagadnieniami z tej dziedziny piśmiennictwa (poezja, baśń, fantastyka, komiks, proza obyczajowa),

· uświadomić potrzeby czytelnicze oraz możliwości recepcji lektury w różnych grupach wiekowych,

· kształcić umiejętności estetycznego wartościowania książek i prawidłowego wykorzystania narzędzi analizy literackiej utworów,

· zwrócić uwagę na nabywanie kompetencji w zakresie metod i form pracy z lekturą, sposobów poznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaj aktywności:

Udział w zajęciach: 45 godzin

Udział w konsultacjach: 15 godzin

Przygotowanie do zajęć studenta: 30 godzin

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

60 godz.

3 pkt ECTS

o charakterze praktycznym

60 godz.

3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

- G. Leszczyński, Dzieciństwo i sacrum: studia i szkice literackie, Warszawa, 1998

- M. Kielar-Turska, Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa 1992

- A. Ungeheuer-Gołąb, Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Warszawa 2013

- Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości, red. E. Lis, Kielce 2006

- B. Żurakowski B., Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992

- A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków. 1992

- R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000

- S. Bortnowski, Scenariusze pólwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997

- D. Brett D, Opowiadania dla twojego dziecka. Koja, leczą rozwiązują problemy, Gdańsk 1998

- G. Kasdepke, Kocha, lubi, szanuje, Łódź 2009

- M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Poznań 1999

- Z. Adamczykowa, Literatura dziecięca: funkcje- kategorie- gatunki, 2004.

- A. Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

- G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, 2003.

- J. Papuzińska, Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

- J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

- Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M. Wróblewski, Toruń 2000

- Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra. symbol i święto. Warszawa 1993

- M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 197

- M. Głowiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1986

- B. D. Gołębniak. Edukacja poprzez język. Warszawa 1999

- M. Jędrychowska, Lektura i kultura. Warszawa- Kraków 1994

- Słownik literatury polskiej XX wieku, red. J. Sławiński, Wrocław 1992

- I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

- I. Wojnar, Teoria wychowania estetycznego. Warszawa 1984

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

· zna elementarna terminologię używaną w literaturze dla dzieci, historię, genezę rozwoju gatunków literackich, rozumie historyczne i kulturowe uwarunkowania twórczości dla dzieci i młodzieży

Wiedza

K_ W01

K_W11

Umiejętności. Student potrafi:

· potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu literatury dla dzieci w celach analizy i interpretacji problemów wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych

· potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z przedmiotu , korzystając z różnych źródeł

Umiejętności

K_U02

K_U04

Kompetencje społeczne. Student:

· posiada umiejętność krytycznej oceny zjawisk społecznych i kulturowych

kompetencje społeczne

K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Podająca, aktywizująca

zaliczenie ćwiczeń na ocenę- podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność w trakcie zajęć

zaliczenie wykładów na ocenę- egzamin pisemny

na ćwiczeniach oraz wykładzie dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć w trakcie dyżury wykładowcy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Redlarska
Prowadzący grup: Zofia Redlarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Józefowicz
Prowadzący grup: Anna Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do:

- kształtowanie wśród dzieci intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć;

- wypowiadania się na temat poznanego utworu; 

- inicjowanie różnych form inscenizacji ((organizowania dziecięcej zabawy w teatr w formie inscenizacji tekstów literackich)

- organizowania tematycznych wystawek książek;

- dostarczania dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej;

- przekazywanie utworów literackich w celu bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwiania na siłę artystycznego wyrazu;

- samodzielnego układanych scenariuszy;

- zachęcania dzieci do własnej twórczości słownej;

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do:

- kształtowanie wśród dzieci intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła wiadomości i przeżyć;

- wypowiadania się na temat poznanego utworu; 

- inicjowanie różnych form inscenizacji ((organizowania dziecięcej zabawy w teatr w formie inscenizacji tekstów literackich)

- organizowania tematycznych wystawek książek;

- dostarczania dzieciom wzorów pięknej mowy polskiej;

- przekazywanie utworów literackich w celu bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwiania na siłę artystycznego wyrazu;

- samodzielnego układanych scenariuszy;

- zachęcania dzieci do własnej twórczości słownej;

Literatura:

Literatura podstawowa:

- G. Leszczyński, Dzieciństwo i sacrum: studia i szkice literackie, Warszawa, 1998

- M. Kielar-Turska, Dziecko jako odbiorca literatury, Warszawa 1992

- A. Ungeheuer-Gołąb, Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka, Warszawa 2013

- Wartości w życiu społecznym. Jak uczyć dzieci szacunku, tolerancji, wytrwałości, red. E. Lis, Kielce 2006

- B. Żurakowski B., Literatura, wartość, dziecko, Kraków 1992

- A. Baluch, Archetypy literatury dziecięcej, Kraków. 1992

- R. Waksmund, Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000

- S. Bortnowski, Scenariusze pólwariackie, czyli poezja współczesna w szkole, Warszawa 1997

- D. Brett D, Opowiadania dla twojego dziecka. Koja, leczą rozwiązują problemy, Gdańsk 1998

- G. Kasdepke, Kocha, lubi, szanuje, Łódź 2009

- M. Molicka, Bajki terapeutyczne, Poznań 1999

- Z. Adamczykowa, Literatura dziecięca: funkcje- kategorie- gatunki, 2004.

- A. Baluch A., Czyta, nie czyta... (o dziecku literackim), Kraków 1998

- G. Leszczyński, Literatura i książka dziecięca, 2003.

- J. Papuzińska, Animacja czytelnictwa dziecięcego, 2004

- J. Papuzińska, Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

- Edukacja polonistyczna i literatura, red. W. Sawrycki, M. Wróblewski, Toruń 2000

- Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra. symbol i święto. Warszawa 1993

- M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 197

- M. Głowiński, Zarys teorii literatury. Warszawa 1986

- B. D. Gołębniak. Edukacja poprzez język. Warszawa 1999

- M. Jędrychowska, Lektura i kultura. Warszawa- Kraków 1994

- Słownik literatury polskiej XX wieku, red. J. Sławiński, Wrocław 1992

- I. Wojnar, Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000

- I. Wojnar, Teoria wychowania estetycznego. Warszawa 1984

Uwagi:

zaliczenie ćwiczeń na ocenę- podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność w trakcie zajęć

zaliczenie wykładów na ocenę- egzamin pisemny

na ćwiczeniach oraz wykładzie dopuszczalna jest jedna nieobecność, pozostałe należy zaliczyć w trakcie dyżury wykładowcy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.