Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie działań edukacyjnych w klasach I-III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GML Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie działań edukacyjnych w klasach I-III
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Dziecko i zdrowie 0800-WS2-2GMM
Edukacja literacka w klasach I-III 0800-WS2-2GHG
Edukacja społeczna i obywatelska w klasach I-III 0800-WS2-2GMO
Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej 0800-WS2-2GMK

Założenia (opisowo):

Do realizacji treści wskazana jest wiedza z zakresu dydaktyki, pedagogiki wczesnoszkolnej, metodyk nauczania przedmiotów w klasach 1-3 (j. polskiego, matematyki, środowiska społeczno-przyrodniczego, techniki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci opanują umiejętności prawidłowej planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo- wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

rok studiów/semestr: II/4

wymagania wstępne: do realizacji treści przedmiotu wymagana jest sprawność w posługiwaniu się wiedzą na temat zasad i kryteriów organizacji zajęć w klasach 1-3 z różnych rodzajów edukacji oraz umiejętności planowania pracy nauczyciela i uczniów.

liczba godzin dydaktycznych: 35 godzin ćwiczeń

metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, projekty edukacyjne, dyskusje, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 5 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 35 godzin, przygotowanie się do zajęć - 40 godzin, przygotowanie do zaliczenia -20, opracowanie projektu 25 godzin, udział w konsultacjach –5 godzin,

wskaźniki ilościowe:

- wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godzin, 2 pkt. ECTS

- o charakterze praktycznym : 75 godzin, 3 pkt. ECTS

Literatura:

Adamek I., Bałachowicz J., Między dwiema edukacjami. Dziecko /uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Adamek I., Zbróg Z., Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Bateson G., Umysł i przyroda. Jedność konieczna, Warszawa 1996.

Czaja-Chudyba I., Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności, Kraków 2013.

Dudel B., Stymulowanie rozwoju kompetencji emancypacyjnych uczniów w procesie realizacji treści geometrycznych w klasie trzeciej szkoły podstawowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2015.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2017.

Filipiak E., Organizacja procesu nauczania-uczenia się dziecka w wieku wczesnoszkolnym – wyzwania i zagrożenia dla edukacji i rozwoju [w:] M. Suświłło (red.) Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, Olsztyn 2006.

Freire P., „Bankowa” koncepcja edukacji jako narzędzie opresji [w:] K. Blusz (red.), Edukacja i wyzwolenie, Kraków 2000.

Gross R., Myśleć jak Sokrates czyli sztuka zadawania pytań, Warszawa 2003.

Jąder M., Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, Kraków 2010.

Klus-Stańska D., (red.) (Anty)edukacja wczesnoszkolna, Kraków 2014.

Nakamura R., Zdrowe kierowanie klasą. Motywacja, komunikacja, dyscyplina, Warszawa 2013.

Nowicka M., Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki - przestrzenie – konceptualizacje, Toruń 2010.

Nowicka M., Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych, Olsztyn 2000.

Rebisch R., Luszczyński H., Diagnoza typów uczniów, Sopot 2014.

Rocławski B., O związkach nauczania matematyki z nauczaniem języka w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Gdańsk 2010.

Rohner R., Wenke H., Pedagogika planu daltońskiego, Zgierz 2011.

Sawiński J. P., Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2014.

Uszyńska-Jarmoc J., Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., (red.) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej(rozdz.4-12), Kraków 2013.

Wiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie. Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy. Łódź 2013.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat założeń i zasad organizacji działalności edukacyjnej i wychowawczej uczniów w niższych klasach szkoły podstawowej. K_W05

Student potrafi dokonać analizy i interpretacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych w procesie zintegrowanego kształcenia. Generuje oryginalne rozwiązania metodyczne w tworzonym środowisku uczenia się uczniów niższych klas szkoły podstawowej, prognozuje sytuacje dydaktyczno- wychowawcze i ich efekty. K_U09

Student adekwatnie do potrzeb i możliwości percepcyjno- motorycznych uczniów dobiera metody, techniki i procedury osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych przy planowaniu i realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych na pierwszym etapie edukacyjnym. K_U10

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej na I szczeblu edukacji dziecka, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest doskonalenie przez studenta umiejętności niezbędnych do efektywnej organizacji zajęć zintegrowanych na pierwszym etapie edukacyjnym. Studenci opanują umiejętności prawidłowego planowania i organizacji interakcyjnego środowiska uczenia się z uwzględnieniem adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów metod i form; doskonalić będą kompetencje w zakresie stymulowania i wspierania aktywności edukacyjnej uczniów, optymalnej realizacji założeń pracy opiekuńczo- wychowawczej, tworzenia zespołu klasowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.