Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media w edukacji wczesnoszkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WS2-2GMN Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Media w edukacji wczesnoszkolnej
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Współczesne koncepcje w pedagogice wczesnoszkolnej 0800-WS2-2GMK

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu student powinien posiadać wiedzę na temat najnowszych koncepcji w pedagogice wczesnoszkolnej, umiejętność korzystania z najnowszych technologii informacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

1. Profil studiów - ogólnoakademicki.

2. Forma studiów - studia stacjonarne.

3. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy M_4.

4. Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, pedagogika.

5. Rok studiów/semestr - 2 rok (studia magisterskie)/4 semestr.

6. Liczba godzin dydaktycznych - 30 godzin ćwiczeń.

7. Metody dydaktyczne: praktyczne, projektów, samodzielne studiowanie literatury.

8. Punkty ECTS - 4.

Literatura:

1. Basaj H. i inni, Wykorzystanie nowych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Poradnik dla nauczyciela, OEIiZK, Warszawa 2009.

2. Borawska-Kalbarczyk K., Cyfrowy nauczyciel – szkoła w dobie technologii informacyjnych, http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2012/referaty_2012_10/borawska.pdf.

3. Chudziński E. (red.)., Słownik wiedzy o mediach, Wyd. ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2007.

4. Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.

5. Fiołek-Lubczyńska B., Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

6. Flynn D., Tworzenie cyfrowego wideo, Helion, Gliwice 2002.

7. Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

8. Gajek E., Poszytek P., e-Twinning drogą do edukacji przyszłości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.

9. Huk T., Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

10. Kandzia J., Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych, Impuls, Kraków 2011.

11. Kandzia J., Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa : podmioty kształcenia wobec wyzwań technologii informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

12. Majewska-Pyrkosz E., Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i ucznia na pierwszym etapie edukacji. Potencjał nowoczesnych technologii w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [w:] M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Impuls, Kraków 2015.

13. Miczka-Pajestka M., Alfabetyzm medialny w kulturze konwergencji. Dzieci i ich kompetencje odbiorcze, MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO nr 2/2012.

14. Morbitzer J., Refleksje pedagogiczne na temat intelektualnej kondycji cyfrowych tubylców, „Psychologia Wychowawcza” nr 5 2014, s. 115-130.

15. Noga H., Wychowawcze aspekty „rewolucji informatycznej”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

16. Obem A., Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Przewodnik dla nauczycieli i nie tylko, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2015.

17. Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A. (red.), Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności p. red. (ostatni rozdział).

18. Ostrowska M., Sterna D., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

19. Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Warszawa 2015.

20. Przybysz-Zaremba M., Internet zagrożeniem dla dzieci i młodzieży [w:] M. Jezieński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

21. Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013.

22. Stachera H., Kijo A., Wilińska J., Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

23. Szymanke V., (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.

24. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia:

1.Student posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat możliwości stosowania mediów w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich wpływie na efekty uczenia się dzieci – K_W05.

2. Student potrafi twórczo animować prace nad rozwojem uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem mediów poprzez kompetentny ich dobór do realizowanych treści kształcenia – K_U11.

3. Student odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu działań pedagogicznych z wykorzystaniem mediów – K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

OCENA KOŃCOWA

Obowiązuje ustna forma zaliczenia (student potwierdza podpisem znajomość oceny końcowej). Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest aktywny udział (przygotowanie do zajęć, zaangażowanie studenta) w minimum 90% zajęć, uzyskanie ocen pozytywnych z realizacji prac indywidualnych/grupowych oraz odpowiedzi ustnej/kolokwium. Tematy prac indywidualnych są przydzielane w drodze losowania. Efekty pracy indywidualnej/grupowej studenci prezentują w ramach ćwiczeń.

UZUPEŁNIENIE ZALEGŁOŚCI

Student, który przekroczył limit dopuszczalnych nieobecności może uzupełnić zaległości poprzez przedstawienie odpowiedniego usprawiedliwienia (lekarskie) oraz uzyskanie pozytywnej oceny wynikającej z dodatkowej odpowiedzi ustnej w ramach konsultacji.

SKALA OCEN

91% -100% bdb;

81% - 90% db+;

71% - 80% db;

61% - 70 % dst+;

51% - 60% dst;

50 % - ndst.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Założeniem i celem przedmiotu jest wzbogacenie wiedzy studenta o funkcjonowaniu nauczyciela i dziecka w świecie mediów. Stworzenie warunków do pogłębienia umiejętności świadomego i skutecznego posługiwania się mediami w działaniach pedagogicznych oraz rozwijanie krytycznej i twórczej postawy wobec nich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.