Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZN1-2GIS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: Moduł praktyki zawodowe - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Założenia (opisowo):

1. Kształtowanie kompetencji pedagogicznych (merytorycznych, dydaktyczno – metodycznych, wychowawczych).

2. Zaznajomienie się z właściwymi metodami oraz formami pracy pedagogicznej.

3. Poznawanie prawnych podstaw funkcjonowania placówki.

4. Zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów, w czasie realizacji zadań zawodowych w wybranej placówce, instytucji.


Skrócony opis:

Praktyka 30-godzinna ma charakter obserwacyjny i asystencki. Polega na obserwacji (hospitacji) oraz podejmowaniu działań asystenckich, wykonywaniu zadań określonych przez opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyk.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, praktyki zawodowe

Dziedzina i dyscyplina nauk: nauki społeczne, pedagogika

Grupy : I stopień pedagogika

Liczba godzin praktyki : 30 godz.

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności;

- liczba godzin praktyki zawodowej 30 h :

- przygotowanie do praktyk - 10 h

- udział w konsultacjach związanych z praktykamii 10 h

Razem 50 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 h/ 1,0 pkt.ECTS

- o charakterze praktycznym 30 h / 1,0 pkt.ECTS

Treści zajęć:

1.Zapoznanie się ze specyfiką, celami oraz zasadami funkcjonowania placówki.

2.Poznanie podstawowych pojęć, terminów, model iinterwencji,specyfiki prowadzonych działań.

3.Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli i sposobów ewaluacji.

4.Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w danej placówce.

5.Poznanie warsztatu pracy instytucji.

6.Uczestnictwo w zajęciach, obserwacja wychowanków,praca indywidualna i w zespołach w poszczególnych grupach wiekowych.

7.Uczestnictwo w procesie diagnozy, stawianie diagnoz i hipotez, analizowanie konkretnych przypadków.

8.Aktywny udział w działalności placówki poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lub wykonywanie zadań wynikających z charakteru placówki.

9.Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

10.Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w zespole.

Literatura:

Wskazana bezpośrednio przez opiekuna praktyk w placówce.

Efekty uczenia się:

K_W15 ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej

K_W16 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

K_U03 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej

K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów K_U1 2 potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych

K_U14 potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KOMPETENCJE

K_K03 ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

K_K08 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: dyskusja, pogadanka, zajęcia praktyczne, praca grupowa, wykład, metoda przypadków, obserwacja uczestnicząca.

Zaliczenie praktyki następuje na podstawie:

1.Przedłożenia przez studenta potwierdzenia dyrektora placówki o terminie realizacji praktyki(pieczątka i podpis w dzienniczku praktyk).

2.Przedstawienia w formie pisemnej opinii i oceny zrealizowanej praktyki w stopniu (skala 2-5)wydanej przez opiekuna praktyki ze strony Organizatora praktyki, zawierającej spostrzeżenia dotyczące: postawy, wiedzy, poziomu zaangażowania w wykonywaną pracę, punktualności oraz merytorycznego przygotowania studenta.

3.Przedstawienia przez studenta wymaganej dokumentacji –rzetelnie uzupełnionego dzienniczka praktyk i ewentualnie ustnej opinii studenta na temat odbytej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej.Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych.Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych z zakresu wybranej specjalności.

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Zapoznanie się ze specyfiką, celami oraz zasadami funkcjonowania placówki.

2.Poznanie podstawowych pojęć, terminów, model iinterwencji,specyfiki prowadzonych działań.

3.Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli i sposobów ewaluacji.

4.Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w danej placówce.

5.Poznanie warsztatu pracy instytucji.

6.Uczestnictwo w zajęciach, obserwacja wychowanków,praca indywidualna i w zespołach w poszczególnych grupach wiekowych.

7.Uczestnictwo w procesie diagnozy, stawianie diagnoz i hipotez, analizowanie konkretnych przypadków.

8.Aktywny udział w działalności placówki poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lub wykonywanie zadań wynikających z charakteru placówki.

9.Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

10.Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w zespole.

Literatura:

Wskazana bezpośrednio przez opiekuna praktyk w placówce.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chlebowski
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
praktyki zawodowe

Skrócony opis:

Zasadniczym celem praktyki studenckiej jest wykorzystanie zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej niezbędnej do realizacji zadań, podejmowanych w konkretnym środowisku lokalnym przez instytucje i placówki funkcjonujące w obszarze pracy pedagogicznej.Istotne jest skonfrontowanie jej z rzeczywistością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną pod kątem przyszłej pracy zawodowej. Zadaniem studentów jest wieloaspektowe poznanie funkcjonowania placówki, stosowanych metod pracy i procedur organizacyjnych.Celem praktyki jest ponadto zdobycie przez studentów doświadczenia w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, zdobycie i doskonalenie kompetencji i umiejętności organizacyjnych oraz społecznych niezbędnych do samodzielnego planowania ścieżki rozwoju oraz wypełniania w przyszłości obowiązków zawodowych z zakresu wybranej specjalności.

Pełny opis:

Treści zajęć:

1.Zapoznanie się ze specyfiką, celami oraz zasadami funkcjonowania placówki.

2.Poznanie podstawowych pojęć, terminów, model iinterwencji,specyfiki prowadzonych działań.

3.Poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli i sposobów ewaluacji.

4.Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w danej placówce.

5.Poznanie warsztatu pracy instytucji.

6.Uczestnictwo w zajęciach, obserwacja wychowanków,praca indywidualna i w zespołach w poszczególnych grupach wiekowych.

7.Uczestnictwo w procesie diagnozy, stawianie diagnoz i hipotez, analizowanie konkretnych przypadków.

8.Aktywny udział w działalności placówki poprzez samodzielne prowadzenie zajęć lub wykonywanie zadań wynikających z charakteru placówki.

9.Doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.

10.Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji, współpracy z innymi specjalistami, pracy w zespole.

Literatura:

Wskazana bezpośrednio przez opiekuna praktyk w placówce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.