Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy probacji i penitencjarystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-ZS1-2GOG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy probacji i penitencjarystyki
Jednostka: Wydział Pedagogiki i Psychologii
Grupy: 2 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi z zakresu resocjalizacji z udziałem społeczeństwa, kształtowania się systemu penitencjarnego w Polsce i na świecie, współczesnych trudności i problemów penitencjarystyki, norm i regulacji prawa krajowego dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

Nabycie umiejętności projektowania oddziaływań korekcyjno – naprawczych w procesie resocjalizacji osadzonych w ZK i AŚ oraz osób będących pod dozorem kuratora sądowego czy odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy (M_5)

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia/ semestr czwarty, letni

Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z następujących obszarów: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika społeczna, socjologia ogólna, psychologia ogólna.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenie zajęć: 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne: warsztaty grupowe, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 30godzin

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 10 godzin

Razem: 40 godzin

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium – 10 godzin

Razem: 20 godzin

OGÓŁEM: 60 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 40h; min 25 = 1,6 ECTS, max 30 = 1,33 ECTS

- o charakterze praktycznym 20h; min 25 = 0,8 ECTS, max 30 = 0,67 ECTS

Efekty uczenia się:

1. Zna elementarną terminologię używaną w penitencjarystyce i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych. K_W01

2. Ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, którą wykorzystuje do analizy indywidualnych losów osadzonych w instytucjach penitencjarnych czy jednostek przebywających na „kontrolowanej wolności”. K_W06

3. Potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesu resocjalizacji- przebywających w instytucjach penitencjarnych, bądź funkcjonujących w systemie probacji pod nadzorem kuratora sądowego oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie. K_U11

4. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu z zakresu pracy z osobami osadzonymi, bądź będącymi pod nadzorem kuratorskim. K_U14

5. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowanych oddziaływań resocjalizacyjnych zarówno w środowisku otwartym (wykonywanie kary nieizolacyjnej), jak i zamkniętym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań z zakresu resocjalizacji. K_K02

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Forma zaliczenia: aktywność na zajęciach, referat, kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska, Grzegorz Zalewski
Prowadzący grup: Grzegorz Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Stasiorowski
Prowadzący grup: Sławomir Stasiorowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.