Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0900-FS1-3PPR Kod Erasmus / ISCED: 16.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Wydział Fizyki. (do 30.09.2019)
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione liczne definicje, klasyfikacje oraz teorie przedsiębiorstwa i przedsiębiorczości. Ponadto poruszone

zostaną kwestie związane z uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości, ryzykiem w działalności gospodarczej czy źródłami

finansowania przedsiębiorstw. Wskazana zostanie także rola państwa w rozwoju przedsiębiorczości oraz instytucje wspierania

przedsiębiorczości.

W trakcie konwersatorium analizowane będą studia przypadków polskich przedsiębiorstw skutecznie działających w wybranej branży, co

pozwoli studentom na wskazanie kluczowych czynników sukcesu i połączenie teorii z praktyką gospodarczą. Ponadto omówione zostaną

m. in. zagadnienia związane z otoczeniem wewnętrznym oraz zewnętrznym przedsiębiorstwa, formami prawno-organizacyjnymi

przedsiębiorstw czy pozyskiwaniem kapitałów i kształtowaniem ich struktury w przedsiębiorstwie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne,nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr ,2 rok/ 4 semestr, Fizyka I stopnia

Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:Wykład-15 godz.,Konwersatorium-15 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Konwersatorium- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagania czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach -15 godz.

Udział w konwersatorium- 15 godz.

Przygotowanie do konwersatorium - 8 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 8 godz.

Konsultacje - 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 2 ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym- 0 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,

Wrocław 2014.

J. Lichtarski, Podstawy nauki przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.

N.Duraj, A. Pieloch - Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu

Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J.Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Student zna ogólne zasady komercjalizacji wyników badań oraz zasady przedsiębiorczości indywidualnej K_W31; (uczestnictwo w

dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie studium przypadku),

Student potrafi działać w myśl zasad przedsiębiorczości K_K07;(uczestnictwo w dyskusji na wykładach i konwersatorium, przygotowanie

studium przypadku).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący studentów do zadawania pytań.

Konwersatorium- angażujące studentów do dyskusji, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Wykład- zaliczenie pisemne, do zaliczenia będą dopuszczone osoby, które uzyskały zaliczenie z konwersatorium.Wykładowca dopuszcza

możliwość przepisania pozytywnych ocen z konwersatorium. Ocena bardzo dobra z konwersatorium zwalnia z zaliczenia pisemnego

wykładów.

Konwersatorium- zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach: udziału w dyskusji, przygotowanych prezentacji

multimedialnych, studiów przypadku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.