Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia menedżerska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-1EME Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia menedżerska
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty obowiązkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich. Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, a także analizy uwarunkowań oraz czynników oznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać różne narzędzia użyteczne w procesie decyzyjnym, w zależności od,, środowiska", w którym funkcjonuje dana firma.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: rok 1/2 semestr

Wymagania wstępne:makroekonomia, mikroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 38

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 20

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67h - 2,7 ECTS

o charakterze praktycznym 58h- 2,3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Samuelson W. F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. Piocha St., Gabryszak R. (red.): Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

Begg D., Dornbusch R., Fischer S.: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

3. Panek E.: Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

E2_W01 Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii nauk ekonomicznych S2A_W01

E2_W05 Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur gospodarczych i zasad ich funkcjonowania S2A_W05

E2_W09 Student ma pogłębioną wiedzę o poglądach wybranych rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomiczny oraz wybranych kategorii więzi ekonomicznych i o ich historycznej ewolucji S2A_W09

UMIEJĘTNOŚCI:

E2_U03 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów i zjawisk gospodarczych i społecznych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać proste hipotezy badawcze, w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych i je weryfikować S2A_U03

E2_U07 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów S2A_U07

KOMPETENCJE:

E2A_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z aktywnością w otoczeniu społeczno-gospodarczym i wykonywaniem zawodu S2A_K04

E2A_K07 wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności społeczno-gospodarczej S2A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą oceniani na podstawie egzaminu . Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie

zaliczenia z ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Stanislav Pilžys, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu ekonomia menedżerska jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do podejmowania decyzji menedżerskich. Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dla potrzeb podejmowania decyzji menedżerskich, a także analizy uwarunkowań oraz czynników oznaczających ścieżkę optymalnych decyzji, poznają również zagadnienia związane z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności. W rozwiązywaniu problemów menedżerskich uczą się wykorzystywać różne narzędzia użyteczne w procesie decyzyjnym, w zależności od,, środowiska", w którym funkcjonuje dana firma.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowe

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 1/2 semestr

Wymagania wstępne:makroekonomia, mikroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 38

Przygotowanie do egzaminu 20

Konsultacje 20

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 67h - 2,7 ECTS

o charakterze praktycznym 58h- 2,3 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Samuelson W. F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 2009

2. Piocha St., Gabryszak R. (red.): Ekonomia menedżerska dla MSP, Difin, Warszawa 2008

Begg D., Dornbusch R., Fischer S.: Ekonomia. Mikroekonomia (tom 1),PWE, Warszawa 2002

Uzupełniająca:

3. Panek E.: Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo AE, Poznań 2000

4. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia, PWN, tom 1 - Warszawa 2003,tom 2 - Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.