Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-1TPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty specjalizacyjne - WILNO
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw . W ramach realizowanego kursu studenci zostaną zapoznani z problematyką przedsiębiorstwa obejmującą jego istotę, granice, rodzaje, cele i przesłanki tworzenia oraz z zasobami, stanowiącymi fundament efektywnych działań na rynku, a także z poszczególnymi teoriami przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota i formy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz zakres, formy i narzędzia regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:specjalnościowe MK_3

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 1/1 semestr

Wymagania wstępne: Makroekonomia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład -15 godz.

Metody dydaktyczne:wykład z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu.

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta:

-Udział w wykładach -15

-Przygotowanie do egzaminu-20

- Udział w konsultacjach- 13

- Egzamin-2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela- 28h -1,1 ECTS

o charakterze praktycznym- 22 h- 0,9 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian wybranych rodzajów podmiotów, instytucji i struktur ekonomicznych oraz o prawidłowościach rządzących tymi procesami KP7_WG5 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej ekonomia KP7_WK5 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne i wzajemne relacje między nimi KP7_UW1 (egzamin końcowy, uczestnictwo w dyskusji na wykładach)

Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane metody analiz w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych KP7_UW2 (uczestnictwo w dyskusji na wykładach ),

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób (uczestnictwo w dyskusji na wykładach) KP7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania zamknięte i otwarte) - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 51% prawidłowych odpowiedzi na pytania

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw . W ramach realizowanego kursu studenci zostaną zapoznani z problematyką przedsiębiorstwa obejmującą jego istotę, granice, rodzaje, cele i przesłanki tworzenia oraz z zasobami, stanowiącymi fundament efektywnych działań na rynku, a także z poszczególnymi teoriami przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie istota i formy współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi oraz zakres, formy i narzędzia regulacji działalności przedsiębiorstwa przez państwo.

Literatura:

Podstawowa:

• Noga, Teorie przedsiębiorstw, Wyd. PWE, 2009.

• M. Wojtysiak- Kotlarski ,,Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Wyd. SGH, 2011.

• T. Gruszecki, Współczesne teorie

przedsiębiorstwa, PWN, 2002.

• J. Engelhardt, Współczesne przedsiębiorstwo, Wyd. Cedetu, Warszawa 2009

• J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Gajdka, Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki rynkowej, Wyd. UŁ, Łódź 2009

• B. Godziszewski, Przedsiębiorstwo: teoria i praktyka zarządzania, Wyd. PWE, Warszawa 2011

Uzupełniająca:

• J. Engelhardt, Typologia przedsiębiorstw, Wyd.

Cedetu, Warszawa 2009

• K.Wietrzyk-Szczepkowska (red.), Wybrane problemy funkcjonowania przedsiębiorstwa, Wyd. ECONOMICUS, Szczecin 2007

• M.Strużycki (red.), Przedsiębiorstwo Region,

Rozwój, Difin, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.