Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dynamika gospodarki światowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-2DGS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika gospodarki światowej
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty specjalizacyjne - WILNO
Punkty ECTS i inne: 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu funkcjonowania i dynamiki gospodarki światowej, w tym handlu międzynarodowego i cen międzynarodowych, międzynarodowych przepływów czynników produkcji, integracji gospodarczej oraz cykliczności koniunktury międzynarodowej.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok II/ semestr 4

WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość zagadnień z zakresu mikro - i makroekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: wykład - 30h, ćwiczenia - 30h

METODY DYDAKTYCZNE:

1) wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań; część godzin realizowana w elearningu

2) ćwiczenia: zadania grupowe, prezentacje, analiza danych statystycznych, dyskusja, część godzin realizowana w elearningu

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

- wykład: egzamin końcowy w formie testu

- ćwiczenia: kolokwium w formie testu

PUNKTY ECTS: 8

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- egzamin: 2 h

- przygotowanie do wykładu: 10 h

- udział w w konsultacjach; 4 h

- przygotowanie do egzaminu: 54 h

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 30 h

- przygotowanie do kolokwium: 40 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 66 (ECTS 2,64)

- o charakterze praktycznym: liczba godzin 15 (ECTS 0,6)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. nauk. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, PWE, Warszawa 2018

2. J. Skodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa. geneza i rozwój, PWN, Warszawa 2004

3. A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza, red. nauk. M. Maciejewski, Ł. Prysiński, Łódź, Warszawa 2018

2. P. Bożyk, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 2008

3. P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa, Tom 1, 2, PWN, Warszawa 2008

4. Nowe procesy w gospodarce światowej. Wnioski dla Polski, red. nauk. A. Budnikowski, A. Kuźniar, SGH Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

2DGS_W01: Student ma wiedzę na temat więzi społeczno-ekonomicznych oraz o występujących między nimi prawidłowościach, a także ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych kategorii więzi społeczno-ekonomicznych występujących w gospodarce światowej - E2_W04

2DGS_W02: Student ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku podmiotów gospodarki światowej - E2_W05

2DGS_W03: Student ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach, organizujących struktury i instytucje gospodarki światowej oraz o ich źródłach, naturze i dynamice - E2_W07

2DGS_U01: Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, zachodzących w gospodarce światowej oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane metody analiz w zakresie dyscypliny nauk ekonomicznych – E2_U02

2DGS_U02: Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z określonego obszaru nauk ekonomicznych oraz poddać krytycznej analizie informacje płynące z gospodarki światowej – E2_U06

2DGS_U03: Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów, występujących w gospodarce światowej – E2_U07

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin, do którego zostają dopuszczeniu studenci po uprzednim zaliczeniu ćwiczeń.

Ćwiczenia: zaliczenie w formie kolokwium, obowiązkowa prezentacja z wybranego zagadnienia, obecność na ćwiczeniach obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fiedorczuk
Prowadzący grup: Monika Fiedorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.