Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia sektora publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ES2-2ESP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia sektora publicznego
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
Grupy: 2L stac. II st. studia ekonomiczne - przedmioty kierunkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, podejściami w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych.Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, podejściami w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych.

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Efektem kształcenia jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Literatura:

Podstawowa:

Broi M., Zarys ekonomii sektora publicznego, Wrocław 2010

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004

Etel L. (red),. Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

Dowgier R., R. Sieńko, Prawo podatkowe. Minirepetytorium, Warszawa 2017.

Uzupełniająca:

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii dobrobytu i ekonomii sektora publicznego oraz zna rozszerzony zakres współczesnej terminologii ekonomii sektora publicznego - E2_W01

Student ma wiedzę na temat podstawowych mechanizmów funkcjonowania sektora publicznego, jego współczesnych funkcji i zadań, a także ma pogłębioną wiedzę w zakresie roli sektora publicznego we współczesnej gospodarce oraz powiązań sektora publicznego z otoczeniem, w tym zwłaszcza z sektorem rynkowym oraz pozarządowym- E2_W04

Student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zasadach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) determinujących funkcjonowanie sektora publicznego i jego podmiotów oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania E2_W07

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi, w oparciu o poznane kategorie ekonomii sektora publicznego, prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy ekonomiczne zachodzące w sektorze publicznym oraz wzajemne relacje między nimi - E2_U01

Student posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień multimedialnych i ustnych z zakresu ekonomii sektora publicznego - E2_U10

KOMPETENCJE

Student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności role przywódcy - E2_K02

Student jest przygotowany do udziału w opracowywaniu projektów społecznych oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki takie aktywności - E2_K05

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących, część w e-learningu;

- ćwiczenia prowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków, część w e-learningu;

- analiza tekstów źródłowych wraz z rozwiązaniem testów do każdego modułu

Formy zaliczenia przedmiotu: cykl wykładów kończy się egzaminem przeprowadzonym w trakcie sesji egzaminacyjnej. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń oraz zaliczenie części materiału realizowanej w formie e-learningu (60% właściwych odpowiedzi z testów dla poszczególnych modułów).

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o:

- zaliczenie części e-lerningowej (test)

- zaliczenie kolokwium - test składający się z pytań zamkniętych i otwartych. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% całkowitej liczby punktów;

- wykonanie pracy zespołowej i ustna jej prezentacja;

- aktywność w dyskusjach. Istnieje możliwość podwyższenia oceny z ćwiczeń, egzaminu za wyróżniającą aktywność Studenta w dyskusjach prowadzonych w trakcie w/w zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Dowgier, Elżbieta Zalesko
Prowadzący grup: Rafał Dowgier, Elżbieta Zalesko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zagadnieniami, podejściami w zakresie funkcjonowania sektora publicznego, jego rolą we współczesnych procesach rozwojowych.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na teoretycznych aspektach funkcjonowania sektora publicznego, mających swe podstawy w ekonomii dobrobytu. Od strony teoretycznej rozpatruje: problem racjonalizacji wydatków publicznych, kwestie opodatkowania, problemy sektora publicznego w gospodarce polskiej oraz wybranych krajów.

Efektem kształcenia jest rozpoznawanie i rozumienie zadań i funkcji sektora publicznego; rozumienie jego podległej roli w stosunku do sektora prywatnego, rozumienie metod finansowania organizacji publicznych; rozpoznawanie problemów związanych z funkcjonowaniem sektora publicznego, a zwłaszcza jego efektywnością.

Literatura:

Podstawowa:

Etel L. (red),. Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Warszawa 2013

Uzupełniająca:

Kosikowski C., Ruśkowski E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.