Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-US1-2BEU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bankowość europejska
Jednostka: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z prawnymi rozwiązaniami wspólnotowymi w zakresie instytucji sektora bankowego a także ze strukturą oraz zasadami funkcjonowania polskiego systemu bankowego oraz Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Pełny opis:

1. Antyczne korzenie bankowości i początki rozwoju banków.

2. Rola banków w gospodarce – kreacja pieniądza, pośrednik finansowy, funkcja płatnika.

3. Bank jako instytucja zaufania publicznego.

4. System bankowy – pojęcie, struktura, funkcje, modele, rodzaje banków.

5. Sieć bezpieczeństwa finansowego – safety net.

6. Banki na rynku finansowym – pojęcie rynku i jego funkcje, banki a inni uczestnicy, rynek finansowy Unii Europejskiej.

7. Bank centralny - jego funkcje, instrumenty polityki pieniężnej Europejski System Banków Centralnych – zadania, organizacja.

8. Narodowy Bank Polski – organy i zadania.

9. Nadzór bankowy - cele i funkcje, organizacja w UE i Polsce.

10. Systemy gwarantowania depozytów - przesłanki i cele. Gwarantowanie depozytów w Unii Europejskiej i Polsce.

11. Banki operacyjne - podstawowe dyrektywy UE, licencjonowanie banków, przedmiot działalności banków uniwersalnych i specjalistycznych, banki operacyjne w wybranych krajach UE i Polsce.

12. Charakterystyka usług bankowych: usługi bankowości inwestycyjnej i hipotecznej, usługi bankowości detalicznej i korporacyjnej, innowacje finansowe a tradycyjne usługi bankowe, konkurencja na rynku, bankowość elektroniczna – zdalny dostęp do usług.

13. Usługi depozytowo – rozliczeniowe, tradycyjne instrumenty płatnicze, karty płatnicze, pieniądz elektroniczny, międzybankowe systemy płatności.

14. Usługi obarczone ryzykiem kredytowym - kredyt bankowy, umowa kredytowa - podstawa kształtowania stosunków kredytowych, faktoring i forfaiting, usługi leasingowe, gwarancje i poręczenia.

15. Pozostałe usługi bankowe -emisja bankowych papierów dłużnych, bankowe inwestycje w papiery wartościowe, pośrednictwo banków w finansowaniu przedsięwzięć gospodarczych, sekurytyzacja – nowy sposób finansowania przedsiębiorstw, operacje związane z instrumentami pochodnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baka Wł., Bankowość Europejska, Warszawa 2005.

2. Talecka A., Niczyporuk P., Bankowość. System bankowy i usługi, Wyd. WSE, Białystok 2004.

3. Talecka A., Niczyporuk P., Bankowość Unii Europejskiej : podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Literatura dodatkowa:

1. Baka Wł., Bankowość centralna. Funkcje-metody organizacja, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2001.

2. Bankowość, Zagadnienia podstawowe, Iwonicz-Drozdowska M., W. L. Jaworski i Z. Zawadzka, Poltext, Warszawa 2006.

3. Fojcik- Mastalska E., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres harmonizacji, Wrocław 1995.

4. Jurkowska A.M., Prawo bankowe Unii Europejskiej. Licencjonowanie działalności bankowej, Bydgoszcz-Gdańsk 2003.

5. Glinicka J., System bankowy w regulacjach polskich i unijnych, Bydgoszcz-Gdańsk 2004.

6. Wierzba R., Europejski Bank Centralny, Twigger, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

zna podstawowe założenia i terminologię właściwą naukom prawnym,

politycznym, ekonomicznym oraz w sferze nauk o kulturze i filozofii,

dysponuje wiedzą w zakresie ich wzajemnych relacji oraz właściwych im więzi społecznych K_W02

zna podstawowe pojęcia, instytucje i mechanizmy właściwe ekonomii

oraz europejskiej integracji gospodarczej, zna procesy ich rozwoju i

postrzega je w kontekście prawnym i politycznym K_W08

UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi w sposób prawidłowy zastosować zdobytą wiedzę w zakresie podstaw prawa do rozwiązywania problemów natury praktycznej, również w wymiarze działalności zawodowej K_U01

potrafi efektywnie pozyskiwać informacje z zakresu prawa oraz dane

ekonomiczne, interpretować je i wykorzystać do analizy określonych

zjawisk i procesów natury prawnej, politycznej, ekonomicznej oraz w

innych obszarach ludzkiej aktywności K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01

potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności K_K06

Metody i kryteria oceniania:

wykład tradycyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, zastosowanie technik multimedialnych

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.