Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy dydaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-MN-PDYD-2018 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy dydaktyki
Jednostka: Centrum Edukacji Ustawicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

dodatkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie wiadomości oraz zdobycie umiejętności z zakresu:

- założeń dydaktyki jako subdyscypliny pedagogicznej,

- szkoły jako instytucji wspomagającej rozwój jednostki i społeczeństwa,

- procesu nauczania – uczenia się,

- systemu oświaty,

- klasy szkolnej jako środowiska edukacyjnego,

- projektowania działań edukacyjnych,

- diagnozy, kontroli i oceny wyników kształcenia,

- języka jako narzędzia pracy nauczyciela.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studiowanie przedmiotu Podstawy dydaktyki służy poznaniu wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych związanych z realizacją procesu kształcenia, kształtowaniu umiejętności dydaktycznych w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz rozwijaniu kompetencji społecznych związanych z działalnością edukacyjną nauczyciela.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr

Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia

Liczba godzin ćwiczeń: 15

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczebna

Formy organizacji zajęć: praca nauczyciela ze studentami podczas wykładów i ćwiczeń

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń: 7 godz.

- przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 10 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 9 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 36 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 24 godz.

Celem realizacji treści przedmiotu Podstawy dydaktyki w zakresie ćwiczeń jest zdobycie przez studentów wiedzy o procesie uczenia się i nauczania, wybranych elementach instrumentarium pracy dydaktycznej nauczyciela, kształtowanie umiejętności niezbędnych do projektowania zajęć dydaktycznych oraz rozwijanie kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych wynikających z przyszłej roli nauczyciela.

Celem realizacji treści wykładów z Podstaw dydaktyki ogólnej jest ukształtowanie wiedzy studentów o współczesnym środowisku edukacyjnym, zdobycie przez studentów wiedzy o dydaktyce jako subdyscyplinie pedagogicznej; poznanie i zrozumienie współczesnych teorii uczenia się i nauczania, jak i różnych ujęć koncepcji szkoły; poznanie wybranych elementów procesu projektowania działań dydaktycznych i elementów procesu porozumiewania się z uczniami w środowisku klasy szkolnej.

Literatura:

Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 2000.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2018.

Kupisiewicz C., Dydaktyka. Podręcznik akademicki, Kraków 2012.

Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t.2, Warszawa 2004.

Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2008.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat:

- współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz

- różnorodnych uwarunkowań tych procesów oraz podmiotów działalności edukacyjnej;

- metodyki wykonywania zadań − norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (instrumentarium pracy dydaktycznej).

W zakresie umiejętności:

- potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,

W zakresie kompetencji społecznych:

- jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym;

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych;

- wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium pisemne (wykład); test dydaktyczny (ćwiczenie), zaliczenie zadań praktycznych (ćwiczenia)

Kryteria oceniania testu: zaliczenie egzaminu/ćwiczeń następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 49% niedostateczny

51% - 60% dostateczny

61% - 70% dostateczny plus

71% - 80% dobry

81% - 90% dobry plus

91% - 100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Walentyna Wróblewska
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Walentyna Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.