Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do łaciny prawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-PS5-1WLP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do łaciny prawniczej
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne lektoraty
nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są bazą do dalszej nauki łacińskiej terminologii prawniczej i prawa rzymskiego.

Cele zajęć:

- pomoc studentom w opanowaniu podstawowego zasobu słownictwa i zapamiętaniu oraz zrozumieniu łacińskich sentencji i zwrotów prawniczych

- nauka czytania i korzystania ze słowników łacińsko-polskich oraz gramatyk języka łacińskiego przy samodzielnym tłumaczeniu prostych tekstów, sentencji i zwrotów łacińskich

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, nieobowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki:

Rok studiów/semestr: I rok I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 20 godzin, lektorat

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, ćwiczenia leksykalno-gramatyczne, praca w grupach, konsultacje

Punkty ECTS:

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach ( ćwiczeniach): 10 x 2h = 20h

Razem: 20 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 20h

Literatura:

• J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze, Kraków 2001

• J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Uniwersitas, Kraków 2001

• M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

• J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002

• A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, pod redakcją W. Wołodkiewicza, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe wiadomości z zakresu fleksji łacińskiej

2. Student zna podstawowe słownictwo łacińskie prawnicze

3. Student umie wymienić kilka zwrotów i sentencji łacińskich.

4. Student potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim

5. Student umie poprawnie przeczytać tekst

6. Student potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia prostych zwrotów i sentencji łacińskick na język polski

7.Student potrafi współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: elementy wykładu, praca z tekstem, praca w grupach,

ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Przedmiot kończy się zaliczeniem.

Warunki zaliczenia przedmiotu :

regularne uczęszczanie na ćwiczenia, aktywny udział w zajęciach, praca własna studenta

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Pawłowska, Urszula Tylicka
Prowadzący grup: Alina Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.