Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDL3-1SEM1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest:

Poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo,

Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.

Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych III stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

za udział w seminarium: 30 h = 1 ECTS

przygotowanie do seminarium, zbieranie literatury źródłowej: 60h = 2 ECTS

pisanie rozdziału pracy doktorskiej: 30h = 1 ECTS

Razem: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 1 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką pracy doktorskiej. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych.

Bibliografia do seminarium w roku akademickim 2020/2021:

Bibliografia (dotychczasowa)

1. Bajka Zbigniew, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4, Kraków 1993.

2. Cegielski Max, Apokalipso, Warszawa 2004.

3. Darska Bernadetta, Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura, [w:] Życie literackie po 1989 roku, Tom 1, część 2, red. Marek Piechota, Katowice 2011.

4. Doliński Dariusz, Psychologia reklamy, Warszawa 1998.

5. Dukaj Jacek, Po piśmie, Kraków 2019.

6. Lachman Magdalena, (Para)literacki wymiar reklamy, w: „Konteksty Kultury” 2016/13, z. 3.

7. Łuczak Aleksandra, Retro reklama: za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2012.

8. Krakowiak Łukasz, Copyfighter, Warszawa 2015.

9. Katarzyna Byzia, Nie żyję, więc jestem, Warszawa 2003.

10. Karpowicz Ignacy, Niehalo, Wołowiec 2006.

11. Nowak Krystian, Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Warszawa 2018.

12. Nowe media w języku, kulturze i literaturze, red. Krzysztof Sakowski, Plęsa Łukasz Marek, Łódź 2016.

13. Przybyła-Loewe Iwona, W poszukiwaniu literackości reklamy, „Język Artystyczny 9” nr 3-4 (135-136), Warszawa 1995.

14. Shuty Sławomir, Zwał, Warszawa 2004.

15. Sosin Beata Klaudia, Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy, w: „Studia Historicolitteraria 4”, Kraków 2004.

16. Tkaczyk Paweł, Narratologia, Warszawa 2017.

17. Wasilewski Piotr, Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Kraków 2013.

18. Widerski Jerzy, Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?, „Państwo i Społeczeństwo” 2019 (XIX) nr 2.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent:

1. Zna i rozumie światowy dorobek współczesnego literaturoznawstwa w stopniu umożliwiającym rewizję określających go paradygmatów, obejmujących podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe SD_WG01,

2. Zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy, interpretacji i wartościowania różnych rodzajów tekstów i innych wytworów kultury, określającą stan współczesnej metodologii badań literaturoznawczych, SD_WG05

3. Potrafi definiować cel i przedmiot badań literaturoznawczych, formułować odpowiadającą ich specyfice hipotezę badawczą, twórczo stosować metody i narzędzia oraz wnioskować na podstawie uzyskanych wyników badań, SD_UW02

4. Potrafi inicjować i prowadzić debatę, merytorycznie argumentując, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska i opinie innych autorów, formułując wnioski i dokonując spójnych podsumowań, SD_UK06,

5. Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym jako autor literaturoznawczych publikacji naukowych, SD_UK07,

6. Jest gotów do krytycznej oceny dorobku literaturoznawstwa oraz własnego wkładu w rozwój praktykowanej przez siebie dyscypliny SD_KK01,

7. Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, SD_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne (rozdziały rozprawy doktorskiej), prezentacja fragmentów pracy doktorskiej.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest napisanie i otrzymanie akceptacji teoretycznej części pracy oraz przeprowadzenie badania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korotkich, Anna Wydrycka
Prowadzący grup: Krzysztof Korotkich, Anna Wydrycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kochanowski
Prowadzący grup: Marek Kochanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest:

Poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.

Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych III stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

za udział w seminarium: 30 h = 1 ECTS

przygotowanie do seminarium, zbieranie literatury źródłowej: 60h = 2 ECTS

pisanie rozdziału pracy doktorskiej: 30h = 1 ECTS

Razem: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 1 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką pracy doktorskiej. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych.

Bibliografia do seminarium w roku akademickim 2020/2021:

Bibliografia (dotychczasowa)

1. Bajka Zbigniew, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4, Kraków 1993.

2. Cegielski Max, Apokalipso, Warszawa 2004.

3. Darska Bernadetta, Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura, [w:] Życie literackie po 1989 roku, Tom 1, część 2, red. Marek Piechota, Katowice 2011.

4. Doliński Dariusz, Psychologia reklamy, Warszawa 1998.

5. Dukaj Jacek, Po piśmie, Kraków 2019.

6. Lachman Magdalena, (Para)literacki wymiar reklamy, w: „Konteksty Kultury” 2016/13, z. 3.

7. Łuczak Aleksandra, Retro reklama: za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2012.

8. Krakowiak Łukasz, Copyfighter, Warszawa 2015.

9. Katarzyna Byzia, Nie żyję, więc jestem, Warszawa 2003.

10. Karpowicz Ignacy, Niehalo, Wołowiec 2006.

11. Nowak Krystian, Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Warszawa 2018.

12. Nowe media w języku, kulturze i literaturze, red. Krzysztof Sakowski, Plęsa Łukasz Marek, Łódź 2016.

13. Przybyła-Loewe Iwona, W poszukiwaniu literackości reklamy, „Język Artystyczny 9” nr 3-4 (135-136), Warszawa 1995.

14. Shuty Sławomir, Zwał, Warszawa 2004.

15. Sosin Beata Klaudia, Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy, w: „Studia Historicolitteraria 4”, Kraków 2004.

16. Tkaczyk Paweł, Narratologia, Warszawa 2017.

17. Wasilewski Piotr, Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Kraków 2013.

18. Widerski Jerzy, Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?, „Państwo i Społeczeństwo” 2019 (XIX) nr 2.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest:

Poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Wykształcenie u doktoranta umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.

Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: I rok studiów stacjonarnych III stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

za udział w seminarium: 30 h = 1 ECTS

przygotowanie do seminarium, zbieranie literatury źródłowej: 60h = 2 ECTS

pisanie rozdziału pracy doktorskiej: 30h = 1 ECTS

Razem: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 1 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką pracy doktorskiej. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych.

Bibliografia do seminarium w roku akademickim 2020/2021:

Bibliografia (dotychczasowa)

1. Bajka Zbigniew, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4, Kraków 1993.

2. Cegielski Max, Apokalipso, Warszawa 2004.

3. Darska Bernadetta, Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura, [w:] Życie literackie po 1989 roku, Tom 1, część 2, red. Marek Piechota, Katowice 2011.

4. Doliński Dariusz, Psychologia reklamy, Warszawa 1998.

5. Dukaj Jacek, Po piśmie, Kraków 2019.

6. Lachman Magdalena, (Para)literacki wymiar reklamy, w: „Konteksty Kultury” 2016/13, z. 3.

7. Łuczak Aleksandra, Retro reklama: za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2012.

8. Krakowiak Łukasz, Copyfighter, Warszawa 2015.

9. Katarzyna Byzia, Nie żyję, więc jestem, Warszawa 2003.

10. Karpowicz Ignacy, Niehalo, Wołowiec 2006.

11. Nowak Krystian, Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Warszawa 2018.

12. Nowe media w języku, kulturze i literaturze, red. Krzysztof Sakowski, Plęsa Łukasz Marek, Łódź 2016.

13. Przybyła-Loewe Iwona, W poszukiwaniu literackości reklamy, „Język Artystyczny 9” nr 3-4 (135-136), Warszawa 1995.

14. Shuty Sławomir, Zwał, Warszawa 2004.

15. Sosin Beata Klaudia, Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy, w: „Studia Historicolitteraria 4”, Kraków 2004.

16. Tkaczyk Paweł, Narratologia, Warszawa 2017.

17. Wasilewski Piotr, Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Kraków 2013.

18. Widerski Jerzy, Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?, „Państwo i Społeczeństwo” 2019 (XIX) nr 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.