Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 260-SDL3-2SEM1
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy: Szkoła doktorska SDNH 2 rok
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Założenia (opisowo):

Celem seminarium jest:

Poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie literaturoznawstwo,

Wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, w tym: posługiwania się literaturą naukową, prowadzeniem badań naukowych, pisaniem i dokumentowaniem tekstów naukowych.

Przygotowanie przez doktoranta, pod opieką merytoryczną opiekuna, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielne napisanie pod opieką naukową promotora rozprawy doktorskiej.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium jest bardzo ważnym elementem kształcenia doktoranta. Poprzez cotygodniową aktywność (spotkania mogą odbywać się też raz na dwa tygodnie) doktorant buduje warsztat i wiedzę, które pozwalają mu na samodzielną pracę badawczą. Doktorant przygotowuje się do dyskusji na zadane tematy, samodzielnie poszukuje literatury, analizuje teksty literackie i krytyczne, przygotowuje i prezentuje własne teksty naukowe. Wszystkie te działania mają doprowadzić do napisania pracy doktorskiej oraz satysfakcjonującego zamknięcia przewodu doktorskiego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, M_6

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

Rok studiów/semestr: II rok studiów stacjonarnych III stopnia

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 30 godz.

Punkty ECTS: 4 ECTS

za udział w seminarium: 30 h = 1 ECTS

przygotowanie do seminarium, zbieranie literatury źródłowej: 60h = 2 ECTS

pisanie rozdziału pracy doktorskiej: 30h = 1 ECTS

Razem: 120h (co odpowiada 4 ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h (co odpowiada 1 ECTS)

Literatura:

Literatura skorelowana z tematyką pracy doktorskiej. Powinna uwzględniać pozycje dotyczące stanu wiedzy o wybranych zagadnieniach literaturoznawczych.

Bibliografia do seminarium w roku akademickim 2020/2021:

Bibliografia (dotychczasowa)

1. Bajka Zbigniew, Krótka historia reklamy na świecie i w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 3-4, Kraków 1993.

2. Cegielski Max, Apokalipso, Warszawa 2004.

3. Darska Bernadetta, Reklamować czy polecać? O towarze, jakim jest literatura, [w:] Życie literackie po 1989 roku, Tom 1, część 2, red. Marek Piechota, Katowice 2011.

4. Doliński Dariusz, Psychologia reklamy, Warszawa 1998.

5. Dukaj Jacek, Po piśmie, Kraków 2019.

6. Lachman Magdalena, (Para)literacki wymiar reklamy, w: „Konteksty Kultury” 2016/13, z. 3.

7. Łuczak Aleksandra, Retro reklama: za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Warszawa 2012.

8. Krakowiak Łukasz, Copyfighter, Warszawa 2015.

9. Katarzyna Byzia, Nie żyję, więc jestem, Warszawa 2003.

10. Karpowicz Ignacy, Niehalo, Wołowiec 2006.

11. Nowak Krystian, Wszyscy ludzie, których znam, są chorzy psychicznie, Warszawa 2018.

12. Nowe media w języku, kulturze i literaturze, red. Krzysztof Sakowski, Plęsa Łukasz Marek, Łódź 2016.

13. Przybyła-Loewe Iwona, W poszukiwaniu literackości reklamy, „Język Artystyczny 9” nr 3-4 (135-136), Warszawa 1995.

14. Shuty Sławomir, Zwał, Warszawa 2004.

15. Sosin Beata Klaudia, Dlaczego reklama może być interesująca dla literaturoznawcy, w: „Studia Historicolitteraria 4”, Kraków 2004.

16. Tkaczyk Paweł, Narratologia, Warszawa 2017.

17. Wasilewski Piotr, Dwie dekady polskiej reklamy 1990-2010, Kraków 2013.

18. Widerski Jerzy, Bohater reklamy – człowiek ponowoczesny?, „Państwo i Społeczeństwo” 2019 (XIX) nr 2.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent:

1. Zna i rozumie światowy dorobek współczesnego literaturoznawstwa w stopniu umożliwiającym rewizję określających go paradygmatów, obejmujących podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe SD_WG01,

2. Zna i rozumie szczegółową wiedzę na temat zaawansowanych metod analizy, interpretacji i wartościowania różnych rodzajów tekstów i innych wytworów kultury, określającą stan współczesnej metodologii badań literaturoznawczych, SD_WG05

3. Potrafi definiować cel i przedmiot badań literaturoznawczych, formułować odpowiadającą ich specyfice hipotezę badawczą, twórczo stosować metody i narzędzia oraz wnioskować na podstawie uzyskanych wyników badań, SD_UW02

4. Potrafi inicjować i prowadzić debatę, merytorycznie argumentując, wykorzystując własne poglądy oraz stanowiska i opinie innych autorów, formułując wnioski i dokonując spójnych podsumowań, SD_UK06,

5. Potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym jako autor literaturoznawczych publikacji naukowych, SD_UK07,

6. Jest gotów do krytycznej oceny dorobku literaturoznawstwa oraz własnego wkładu w rozwój praktykowanej przez siebie dyscypliny SD_KK01,

7. Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, SD_KK02

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie aktywności w trakcie zajęć, prace pisemne (rozdziały rozprawy doktorskiej), prezentacja fragmentów pracy doktorskiej.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest napisanie i otrzymanie akceptacji teoretycznej części pracy oraz zrealizowanie zaplanowanych etapów Indywidualnego Planu Badawczego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Budrowska
Prowadzący grup: Kamila Budrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie zakłada czynny i aktywny udział doktoranta w zajęciach: przygotowanie do dyskusji na zadane tematy, samodzielne poszukiwanie i analizowanie polecanych lektur, przygotowywanie i prezentowanie własnych tekstów naukowych, związanych z tematem pracy.

Pełny opis:

Seminarium jest bardzo ważnym elementem kształcenia doktoranta. Poprzez cotygodniową aktywność (spotkania mogą odbywać się też raz na dwa tygodnie) doktorant buduje warsztat i wiedzę, które pozwalają mu na samodzielną pracę badawczą. Doktorant przygotowuje się do dyskusji na zadane tematy, samodzielnie poszukuje literatury, analizuje teksty literackie i krytyczne, przygotowuje i prezentuje własne teksty naukowe. Wszystkie te działania mają doprowadzić do napisania pracy doktorskiej oraz satysfakcjonującego zamknięcia przewodu doktorskiego.

Literatura:

Każdorazowo dobrana do tematu pracy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kościewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Kościewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium doktorskie zakłada czynny i aktywny udział doktoranta w zajęciach: przygotowanie do dyskusji na zadane tematy, samodzielne poszukiwanie i analizowanie polecanych lektur, przygotowywanie i prezentowanie własnych tekstów naukowych, związanych z tematem pracy.

Pełny opis:

Seminarium jest bardzo ważnym elementem kształcenia doktoranta. Poprzez cotygodniową aktywność (spotkania mogą odbywać się też raz na dwa tygodnie) doktorant buduje warsztat i wiedzę, które pozwalają mu na samodzielną pracę badawczą. Doktorant przygotowuje się do dyskusji na zadane tematy, samodzielnie poszukuje literatury, analizuje teksty literackie i krytyczne, przygotowuje i prezentuje własne teksty naukowe. Wszystkie te działania mają doprowadzić do napisania pracy doktorskiej oraz satysfakcjonującego zamknięcia przewodu doktorskiego.

Literatura:

Każdorazowo dobrana do tematu pracy doktorskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)