Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-1METEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia ekonomii
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest przekazanie doktorantom podstaw wiedzy oraz umiejętności z zakresu metodologii badań ekonomicznych. Po ukończeniu kursu doktorancii znają uniwersalne techniki badawcze, sposoby wnioskowania i zasady weryfikacji wiedzy ekonomicznej. Doktoranci nabywają umiejętności opracowania koncepcji projektu badawczego w konwencji hipotetyczno-dedukcyjnej i opisowo-indukcyjnej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma kształcenia: Stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia w dyscyplinie. Moduł 3a

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok kształcenia w Szkole: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: Konwersatorium z elementami metod podających.

Konsultacje indywidualne

Bilans nakładu pracy doktoranta:

Udział w konwersatorium 15

Udział w konsultacjach 2

Przygotowanie do zajęć 45

Przygotowanie projektów 15

Razem: 77 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy doktoranta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 17 godz.,

- niewymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 60 godz.

Literatura:

1. Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.

2. Kuc B. R., Funkcje nauki. Wstęp do metodologii, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2012.

3. Meredyk K., Przedmiot i metoda nauk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.

4. Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2008.

5. Sagan A., Metodologia badań ekonomicznych, Wyd. UE, Kraków 2016 (IBUK libra).

6. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

7. Acocella N., Di Bartolomeo G., Hallett A.H., Macroeconomic paradigms and economic policy, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

8. Schmelzer M., The hegemony of growth, Cambridge University Press, Cambridge 2016.

Uzupełniająca:

1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Wyd. Difin, Warszawa 2005.

2. Ekonomia jest piękna?, red. Ł.Hardt, D.Milczarek-Andrzejewska

WYd. Nauk Scholar, Warszawa 2015 (IBUK libra).

3.. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001.

4.Kuc B. R., Vademecum doktoranta, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza

SDNS_WG04 Doktorant ma pogłębioną wiedzę w zakresie metod badawczych stosowanych w naukach ekonomicznych. Rozróżnia prace pisane według różnych metod. Zna metody i techniki weryfikacji hipotez.

Umiejętności

SDNS_UW01 Wykorzystując wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym szczególnie z zakresu ekonomii i finansów umie zastosować adekwatną metodologię nauk w celu identyfikacji problemów badawczych, umie zadawać pytania badawcze adekwatne do wybranego obszaru badawczego. Rozumie konieczność zawężeń pola badań w celu identyfikacji problemów badawczych. Przedstawia potencjalne sposoby ich rozwiązywania.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe. Konwersatorium wymaga przygotowania doktoranta na podstawie przeczytanej literatury do analizy tekstów naukowych oraz przedstawiania koncepcji prac badawczych napisanych w oparciu o proponowane metody badawcze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.