Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia myśli ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-EFS3-2HMEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli ekonomicznej
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
Szkoła doktorska lato
Szkoła doktorska zima
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy doktorantów z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma kształcenia: Stacjonarna

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kształcenia w dyscyplinie. Moduł 3a. Konwersatoria specjalistyczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok kształcenia w Szkole: 2, sem.3

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: Konwersatorium z elementami metod podających.

Konsultacje indywidualne

Bilans nakładu pracy doktoranta:

Udział w konwersatorium 15

Udział w konsultacjach 2

Przygotowanie do zajęć 30

Przygotowanie eseju 30

Razem: 77 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy doktoranta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 17 godz.,

- niewymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 60 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Blaug, Teoria ekonomii: ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa 1994

2. M.Bochenek, Historia rozwoju ekonomii,t.1-6, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2016.

3. M.Skousen, Narodziny współczesnej ekonomii, Fijor Publishing, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

4. M. Beaud, G. Dostaler, Economic Thought Since Keynes, Edward Elgar 1995.

5. B. Snowdon, H. Vane, P. Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii. PWN, Warszawa, 1998.

6. E. Taylor, Historia rozwoju ekonomiki, TI i TII. Poznań, PWN, 1958.

Teksty źródłowe i inne materiały będą na bieżąco przekazywane przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza

W1_Doktorant po zrealizowaniu zajęć zna i rozumie w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów – światowy dorobek ekonomii. Rozumie istotę zjawisk i procesów prowadzących do rodzenia się nowych idei w ekonomii oraz ich uwarunkowania - SDNS_WG02,

W2_Doktorant zna i rozumie główne tendencje rozwojowe ekonomii, zna zależności między nurtami i kierunkami nauk ekonomicznych - SDNS_WG03,

W3_Doktorant zna i rozumie - złożoność systemów społecznych i zna problemy współczesnego świata. SDNS_WK01,

Umiejętności

U1_Doktorant potrafi wykorzystać wiedzę z historii myśli ekonomicznej do identyfikowania problemów badawczych, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. SDNS_UW01,

Kompetencje

K1_Doktorant uznaje znaczenie wiedzy z zakresu historii myśli ekonomicznej do rozwiązywaniu problemów naukowych. SDNS_KK03

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja na zajęciach.

Esej na wybrany temat (związany z tematyką rozprawy doktorskiej)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gruszewska
Prowadzący grup: Ewa Gruszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.