Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy w naukach prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NPS3-2JONP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w naukach prawnych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu Legal English, wprowadzenie i wzbogacenie słownictwa z prawniczego języka angielskiego tak aby mógłby być on wykorzystany w pracy naukowej, zdobycie umiejętności swobodnego korzystania z anglojęzycznych materiałów źródłowych oraz umiejętności sporządzania podstawowych tekstów akademickich

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II; rok II/sem.IV; rok III/sem.VI

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 45 godzin konwersatoriów (po 15 godzin w semestrze)

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, moderowana dyskusja w języku angielskim, praca w grupach i konsultacje

Punkty ECTS - dla przedmiotu nie przewiduje się tej punktacji.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz.(po 15 godzin w semestrze), przygotowanie do zajęć i egzaminu 300 godz.(po 100 godzin w semestrze), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45 godz.(po 15 godzin w semestrze), egzamin (po VI semestrze). Razem: 390 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 90 godzin oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 300 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

1. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

2. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

3. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

4. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

5. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- potrafi sprawnie komunikować się używająć adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych również w języku obcym - SDNS_UK01;

- potrafi posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań na bazie literatury światowej oraz prezentować wyniki badań naukowych w języku obcym - SDNS_UK05

Metody i kryteria oceniania:

wykład konwersatoryjny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, moderowana dyskusja w języku angielskim, praca w grupach i konsultacje

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)