Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy w badaniach socjologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NSS3-1JOBSOC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy w badaniach socjologicznych
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać języka angielski na poziomie B2 aby móc w pełni uczestniczyć w zajęciach.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Doskonalenie językowe (język angielski) na poziomie B2+/ C1 w zakresie nauk socjologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademickie

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 270-NSS3-1JOBSOC

Poziom kształcenia: studia III stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Język przedmiotu: angielski

Rok studiów/ semestr studiów: 1 rok / 2 semestr

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina: nauki społeczne / Dyscyplina: nauki socjologiczne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia: 15h, konwersatorium

Wymagania wstępne: znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (średniozaawansowany wyższy)

Metody dydaktyczne: praca indywidualna z doktorantem; prezentacje ustne i pisemne doktoranta

Bilans nakładu pracy doktoranta:

Udział w zajęciach - 15h

Praca własna - 15h (prezentacje ustne: 5h, prezentacje pisemne: 7h, ćwiczenia słownikowe: 3h)

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy doktoranta związany z zajęciami: 30h

Nakład pracy doktoranta związany z zajęciami: - wymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 15h., - niewymagający bezpośredniego udziału prowadzącego – 15h

Literatura:

Bourdieu, P.1995. Outline of a theory of practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Eriksen, T.H. 2001. SMALL PLACES, LARGE ISSUES.An Introduction to

Social and Cultural Anthropology. London:PLUTO PRESS.

Giddens, A. 2009. Sociology 6th edition. Cambridge: Polity Press.

Macionis, J.J. Sociology 14th edition. Boston: Pearson.

Tomely, S. 2019. SOCIOLOGY BOOK : big ideas simply explained. DK PUBLISHING.

Wszystkie publikacje zostaną udostępinione studentom w formie plików .pdf.

Wybrane artykuły z:

https://www.theguardian.com/international

https://time.com/

https://www.independent.co.uk/

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu szkoły absolwent potrafi:

SDNS_UK01 sprawnie komunikować się w używając adekwatnej terminologii z zakresu nauk społecznych oraz przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych;

SDNS_UK05 Posługiwać się językiem obcym w stopniu umożliwiającym prowadzenie badan na bazie literatury światowej oraz prezentowanie wyników badań naukowych w języku obcym;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Doktorant będzie otrzymywał oceny za:

- opracowanie ćwiczeń słownikowych

- przygotowanie abstraktów i streszczeń

- przygotowanie i omówienie tekstów akademickich

- przygotowanie streszczenia ustnego i pisemnego pracy doktorskiej

Ocena końcowa jest sumą ocen cząstkowych tj. wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na ocenę końcową wpływać będzie aktywność doktoranta na zajęciach.

Brak przygotowania do zajęć oraz brak aktywności na zajęciach spowoduje niezaliczenie przedmiotu.

Dopuszczona jest jedna nieobecność. Zaliczenie nieobecności oznacza konieczność przygotowania tłumaczenia wybranego artykułu naukowego z języka angielskiego na język polski.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.