Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo kreatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-NSS3-1SPOKRE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo kreatywne
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SDNS_ZIMA
SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu "Społeczeństwo kreatywne" jest zapoznanie słuchaczy z tym nowym sposobem patrzenia na społeczeństwo. Jest to narracja typowa dla społeczeństw ery ponowoczesnej.

W trakcie kursu chodzić będzie o przygotowanie młodej kadry naukowej do konieczności podjęcia wyzwań w zakresie kreatywności, co jest zasadniczą "wartością dodaną" w zakresie współczesnej edukacji.

W literaturze szeroko analizuje się klasy kreatywne, miasta kreatywne, człowieka kreatywnego, ale brak jest kompleksowej definicji zjawiska określanego jako społeczeństwo kreatywne.

Podstawą zajęć jest próba zdefiniowania społeczeństwa kreatywnego: jest to takie społeczeństwo, które jest przygotowane materialnie, organizacyjnie, instytucjonalnie, strukturalnie i kulturowo do tworzenia i wdrażania do praktyki nowych idei i form, do przekształcania dotychczasowego ładu społecznego stosownie do wymagań kreatywnych mieszkańców i otoczenia zewnętrznego.

Będzie to społeczeństwo demokratyczne, takie, w którym efektywnie będą rozwiązywane zagadnienia demokracji w wielu sferach. Równocześnie, nie można się spodziewać tego, że jakiekolwiek społeczeństwo uniknie konfliktów. Społeczeństwo kreatywne nie jest oczywistością i samo się nie wytworzy. Stanowi jedynie jedną z możliwych, choć realnych strategii (scenariuszy) rozwoju współczesnego wysoko rozwiniętego społeczeństwa, w tym także polskiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z kluczowymi terminami, takimi jak: kreatywność, społeczeństwo kreatywne. Zapoznanie ze światową i polską literaturą przedmiotu. Skupienie uwagi na idei i koncepcji społeczeństwa kreatywnego, na wielości działań mających na celu stworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do jego wdrożenia do praktyki oraz na charakterystyce samego społeczeństwa. Kreatywność sukcesywnie staje się przedmiotem studiów z zakresu nauk społecznych. Obok już omawianych takich koncepcji, jak: aktywność społeczna, gospodarka kreatywna, klasa kreatywna, miasta kreatywne, podstawowym przedmiotem zainteresowań będzie społeczeństwo kreatywne, w tym ruchy społeczne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki socjologiczne.

Rok studiów/sem. - rok I/ sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin dydaktycznych - 15 godzin wykładu konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, wspólna analiza literatury, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do egzaminu - 55 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5 godz., egzamin -2 godz. Razem 77 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22 godziny; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 55 godzin.

Literatura:

- Archer Margaret S., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos.

- Della Porta Donatella i Mario Diani, 2009, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Du Sautoy Marcus, 2020, Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji, Kraków: Copernicus Center.

- Etzioni Amitai, 2012, Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych, Kraków: Nomos.

- Florida Richard, 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultur.

- Gądecki Jacek, 2016, Miasto sprytne czy inteligentne? AUTOPORTRET 1: 10-18.

- Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka.

- Landry Charles, 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. Olga Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

- Mrozowicki Adam, Olga Nowaczyk i Irena Szlachcicowa, red. 2013, Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne, w naukach społecznych, Kraków: Nomos.

- Sadowski Andrzej, 2019, Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza, Kraków: Nomos.

- Trompenaars Fons i Charles Hampden-Turner, 1998, Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in Business, London: Nicholas Brealey, r. 11: National Cultures and Corporate Culture.

- Wojnar Katarzyna, 2016, Polska klasa kreatywna, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student powinien znać:

- dynamikę klasycznych nauk społecznych oraz jej wpływ na współczesne teorie kreatywności, a w szczególności główne nurty i kierunki nauk w dyscyplinie nauk socjologicznych, zmieniające się systemy normatywne w społeczeństwie; mechanizmy rządzące sferą publiczną w odniesieniu do kreatywności - WG03

- mechanizmy upowszechniania wyników badań naukowych dotyczących kreatywności i ich znaczenie w pracy naukowca; dostrzega wyzwania publikowania wyników badań w tzw. otwartym dostępie - WG05

- złożoność systemów społecznych i problemy współczesnego świata, mające związek z kreatywnością i społeczeństwem kreatywnym - WK01.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Podstawą do oceny doktoranta będzie także aktywne (odnotowywane przez prowadzącego) uczestnictwo w zajęciach, przedstawienie krótkiego eseju na uzgodniony z wykładowcą temat, łączący problematykę kreatywności z tematyką projektowanej pracy doktorskiej.

Egzamin będzie pisemny. Ocena końcowa weźmie pod uwagę wyniki pracy w ciągu semestru i wynik egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

warsztatowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie oraz krytycznej dyskusji na temat wybranych pozycji ze światowej i polskiej literaturą dotyczącej kreatywności, tzw. "społeczeństwa kreatywnego", ale również związanych z nim koncepcji: klasy kreatywnej, gospodarki kreatywnej, miasta kreatywnego oraz kreatywności indywidualnej. Wiodącym zadaniem uczestników jest refleksja na temat zasadności stosowania terminu "społeczeństwo kreatywne", a także potencjału działań mających na celu stworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do jego wdrożenia do rzeczywistości społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki socjologiczne.

Rok studiów/sem. - rok I/ sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin dydaktycznych - 15 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne - analiza literatury przedmiotu, krytyczna dyskusja, prezentacje, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do egzaminu - 55 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5 godz., egzamin -2 godz. Razem 77 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22 godziny; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 55 godzin.

Literatura:

- Archer Margaret S., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos.

- Della Porta Donatella i Mario Diani, 2009, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Du Sautoy Marcus, 2020, Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji, Kraków: Copernicus Center.

- Etzioni Amitai, 2012, Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych, Kraków: Nomos.

- Florida Richard, 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultur.

- Gądecki Jacek, 2016, Miasto sprytne czy inteligentne? AUTOPORTRET 1: 10-18.

- Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka.

- Landry Charles, 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. Olga Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

- Mrozowicki Adam, Olga Nowaczyk i Irena Szlachcicowa, red. 2013, Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne, w naukach społecznych, Kraków: Nomos.

- Sadowski Andrzej, 2019, Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza, Kraków: Nomos.

- Trompenaars Fons i Charles Hampden-Turner, 1998, Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in Business, London: Nicholas Brealey, r. 11: National Cultures and Corporate Culture.

- Wojnar Katarzyna, 2016, Polska klasa kreatywna, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maja Biernacka
Prowadzący grup: Maja Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z kluczowymi terminami, takimi jak: kreatywność, społeczeństwo kreatywne. Zapoznanie ze światową i polską literaturą przedmiotu. Skupienie uwagi na idei i koncepcji społeczeństwa kreatywnego, na wielości działań mających na celu stworzenie materialnych i organizacyjnych warunków do jego wdrożenia do praktyki oraz na charakterystyce samego społeczeństwa. Kreatywność sukcesywnie staje się przedmiotem studiów z zakresu nauk społecznych. Obok już omawianych takich koncepcji, jak: aktywność społeczna, gospodarka kreatywna, klasa kreatywna, miasta kreatywne, podstawowym przedmiotem zainteresowań będzie społeczeństwo kreatywne, w tym ruchy społeczne.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki socjologiczne.

Rok studiów/sem. - rok I/ sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin dydaktycznych - 15 godzin wykładu konwersatoryjnego.

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, wspólna analiza literatury, konsultacje.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach - 15 godz., przygotowanie do egzaminu - 55 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 5 godz., egzamin -2 godz. Razem 77 godzin.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 22 godziny; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 55 godzin.

Literatura:

- Archer Margaret S., 2013, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Kraków: Nomos.

- Della Porta Donatella i Mario Diani, 2009, Ruchy społeczne. Wprowadzenie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Du Sautoy Marcus, 2020, Kod kreatywności. Sztuka i innowacje w epoce sztucznej inteligencji, Kraków: Copernicus Center.

- Etzioni Amitai, 2012, Aktywne społeczeństwo. Teoria procesów społecznych i politycznych, Kraków: Nomos.

- Florida Richard, 2010, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa: Narodowe Centrum Kultur.

- Gądecki Jacek, 2016, Miasto sprytne czy inteligentne? AUTOPORTRET 1: 10-18.

- Giddens Anthony, 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka.

- Landry Charles, 2013, Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, przeł. Olga Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

- Mrozowicki Adam, Olga Nowaczyk i Irena Szlachcicowa, red. 2013, Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne, w naukach społecznych, Kraków: Nomos.

- Sadowski Andrzej, 2019, Społeczeństwo wielokulturowe z perspektywy pogranicza, Kraków: Nomos.

- Trompenaars Fons i Charles Hampden-Turner, 1998, Riding the Waves of Culture. Understanding Diversity in Business, London: Nicholas Brealey, r. 11: National Cultures and Corporate Culture.

- Wojnar Katarzyna, 2016, Polska klasa kreatywna, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)