Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Scientific writing and publishing in international academic journals

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-2SWAP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Scientific writing and publishing in international academic journals
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Ten przedmiot jest przeznaczony dla doktorantów, którzy chcą zdobyć i/lub rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pisarstwa naukowego do 'prestiżowych' międzynarodowych czasopism pedagogicznych, w szczególności konstruowania i rozwijania tez/argumentów, odwoływania się do literatury przedmiotu czy dyskutowania wyników badań. Ponadto celem tego przedmiotu jest zrozumienie 'mechaniki' procesu publikowania: składanie tekstu, pisania 'cover letters', odpowiadania na uwagi i komentarze recenzentów oraz reagowania na odrzucenie tekstu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ten przedmiot jest przeznaczony dla doktorantów, którzy chcą zdobyć i/lub rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pisarstwa naukowego do 'prestiżowych' międzynarodowych czasopism pedagogicznych, w szczególności konstruowania i rozwijania tez/argumentów, odwoływania się do literatury przedmiotu czy dyskutowania wyników badań. Ponadto celem tego przedmiotu jest zrozumienie poszczególnych elementów procesu publikowania tekstu naukowego: składanie tekstu, pisania 'cover letters', odpowiadania na uwagi i komentarze recenzentów oraz reagowania na odrzucenie tekstu.

Pełny opis:

Poziom studiów: studia trzeciego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot z MODUŁU 3b. Ścieżka uczenia się: PEDAGOGIKA

Dziedzina: Nauki Społeczne

Dyscyplina: Pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, sem. II

Liczba godzin: 15 h konwersatoria

Metody dydaktyczne: praca z tekstem, studia przypadków, metody aktywizujące, problemowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce i naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu i przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych.

3. Umiejętność dostrzegania problemów społecznych i krytycznej ich analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hartley, J., & J. Hartley. (2008). Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook. Routledge.

B. Paltridge, & S. Starfield. (2020). Thesis and Dissertation Writing in a Second Language. A Handbook for Students and their Supervisors. Routledge.

Sword, H., E. Trofimova & M. Ballard. (2018). Frustrated academic writers, Higher Education Research & Development, 37(4), 852-867. DOI: 10.1080/07294360.2018.1441811

Sword, H. (2009). Writing higher education differently: a manifesto on style,

Studies in Higher Education, 34(3), 319-336. DOI: 10.1080/03075070802597101

Sword, H. (2016) ‘Write every day!’: a mantra dismantled, International Journal for Academic Development, 21(4), 312-322. DOI: 10.1080/1360144X.2016.1210153

Thomson, P., & B. Kamler. (2013). Writing for Peer Reviewed Journals. Strategies for getting published. Routledge.

Thomson, P., & B. Kamler. (2016). Detox Your Writing. Strategies for doctoral researchers. Routledge.

Wallwork, A., & A. Southern. (2020). 100 Tips to Avoid Mistakes in Academic Writing and Presenting. Springer Nature.

Literatura uzupełniająca:

https://patthomson.net

Efekty uczenia się:

Doktorant/ka:

- zna mechanizm upowszechniania wyników badań naukowych oraz jego znaczenie w pracy naukowca; dostrzega wyzwania publikowania wyników badań w tzw. otwartym dostępie (SDNS_WG05),

- potrafi napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w bazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej (SDNS_UW04),

- potrafi przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe) (SDNS_UK02).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- aktywnego udziału w dyskusji na zajęciach

- czytania zalecanej literatury

- przygotowania krytycznej recenzji własnego artykułu naukowego z zastosowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ten przedmiot jest przeznaczony dla doktorantek i doktorantów, którzy chcą zdobyć i/lub rozwinąć swoje umiejętności w zakresie pisarstwa naukowego do 'prestiżowych' międzynarodowych czasopism pedagogicznych, w szczególności konstruowania i rozwijania tez/argumentów, odwoływania się do literatury przedmiotu czy dyskutowania wyników badań. Ponadto celem tego przedmiotu jest zrozumienie poszczególnych elementów procesu publikowania tekstu naukowego: składanie tekstu, pisania 'cover letters', odpowiadania na uwagi i komentarze recenzentów oraz reagowania na odrzucenie tekstu.

Pełny opis:

Poziom studiów: studia trzeciego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot z MODUŁU 3b. Ścieżka uczenia się: PEDAGOGIKA

Dziedzina: Nauki Społeczne

Dyscyplina: Pedagogika

Rok studiów/semestr: III rok, sem. II

Liczba godzin: 15 h konwersatoria

Metody dydaktyczne: praca z tekstem, studia przypadków, metody aktywizujące, problemowe

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce i naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu i przeprowadzaniu badań ilościowych i jakościowych w naukach społecznych.

3. Umiejętność dostrzegania problemów społecznych i krytycznej ich analizy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hartley, J., & J. Hartley. (2008). Academic Writing and Publishing. A Practical Handbook. Routledge.

B. Paltridge, & S. Starfield. (2020). Thesis and Dissertation Writing in a Second Language. A Handbook for Students and their Supervisors. Routledge.

Sword, H., E. Trofimova & M. Ballard. (2018). Frustrated academic writers, Higher Education Research & Development, 37(4), 852-867. DOI: 10.1080/07294360.2018.1441811

Sword, H. (2009). Writing higher education differently: a manifesto on style,

Studies in Higher Education, 34(3), 319-336. DOI: 10.1080/03075070802597101

Sword, H. (2016) ‘Write every day!’: a mantra dismantled, International Journal for Academic Development, 21(4), 312-322. DOI: 10.1080/1360144X.2016.1210153

Thomson, P., & B. Kamler. (2013). Writing for Peer Reviewed Journals. Strategies for getting published. Routledge.

Thomson, P., & B. Kamler. (2016). Detox Your Writing. Strategies for doctoral researchers. Routledge.

Wallwork, A., & A. Southern. (2020). 100 Tips to Avoid Mistakes in Academic Writing and Presenting. Springer Nature.

Literatura uzupełniająca:

https://patthomson.net

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)