Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 270-PES3-3SEMPE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktorskie
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Grupy: SDNS_ZIMA
SZKOŁA DOKTORSKA
SZKOŁA DOKTORSKA SEMESTR LETNI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien uzyskać zaliczenie seminariów doktorskich w semestrze I, II, III i IV w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UwB

Skrócony opis:

Celem jest:

¬Przygotowanie doktoranta do opracowania rozprawy doktorskiej.

- Wsparcie doktoranta w opracowaniu założeń metodologicznych rozprawy doktorskiej.

Wsparcie doktoranta w przygotowaniu artykułów naukowych oraz zgłoszeniu ich do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSW.

Doradztwo merytoryczne w rozwoju rozprawy doktorskiej przygotowywanej przez doktoranta.

Weryfikacja postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Weryfikacja realizacji Indywidualnego Planu Badawczego.

Przygotowanie doktoranta do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium doktorskie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne/pedagogika

Rok studiów/semestr – rok: II/sem. 3-4

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. seminarium (15 godz. w semestrze)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 30 godz., udział w konsultacjach 30 godz., przygotowanie do zajęć 500 godz. (250 godz. w semestrze), Razem 530 godz. rocznie.

Wskaźniki ilościowe:

- nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30 godzin w semestrze;

- nakład pracy doktoranta niewymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 250 godzin w semestrze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kunowski S. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1997.

Pedagogika T. 1. Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.).

Warszawa 2019.

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. S. Palka (red.),

Kraków 2004.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna: znaczenia,

klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

Siuda P., Wasylczyk P., Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

SDNS_UW02-umie prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym: uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie;

SDNS_UW03-Dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej;

SDNS_UW04-Przygotować tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSW, lub w monografii naukowej;

SDNS_UK02-Przygotować i zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe);

SDNS_UK03-Poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa;

SDNS_UK04-Dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauko społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze; uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami;

SDNS_UO01-Przygotować plan oraz harmonogram pracy badawczej i dydaktycznej oraz go zrealizować, również w większym zespole. Potrafi współpracować w zespole w oparciu o zasady wzajemnego zaufania i zaangażowania;

SDNS_UU0-Zorganizować własne badania naukowe, wykorzystać umiejętności miękkie w podnoszeniu efektywności procesu uczenia się, inspirować rozwój innych osób.

Jest gotów do:

SDNS_KK01-Podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych;

SDNS_KK02-Przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej; jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego;

SDNS_KO01-Wypełniania roli badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami; ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań;

SDNS_KO02-Działania na rzecz interesu publicznego; ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego;

SDNS_KO03Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej;

SDNS_KR01-Podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk, bez ulegania naciskom grup interesu.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie weryfikacji postępów w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn, Jerzy Nikitorowicz, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski, Elżbieta Jaszczyszyn, Marek Konopczyński, Alicja Korzeniecka-Bondar, Jolanta Muszyńska, Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Elżbieta Jaszczyszyn, Marek Konopczyński, Alicja Korzeniecka-Bondar, Jolanta Muszyńska, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)