Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obliczenia chemiczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1OCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia chemiczne I
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok Chemia I stopnia sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pojęcia: masa atomowa , masa cząsteczkowa, masa molowa, mol, objętość molowa gazów w warunkach normalnych, prawo Avogadra, prawo stałości składu, prawo zachowania masy. Umiejętność wykonywania obliczeń dla stechiometrycznych i niestechiometrycznych ilości reagentów w reakcjach chemicznych. Stężenie procentowe i molowe. pH roztworu.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Obliczenia oparte na równaniach chemicznych. Stężenia roztworów i ułamek molowy. Aktywność jonów i współczynnik aktywności. Przygotowywanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Jonizacja wody i pH. pH roztworów mocnych kwasów i zasad. pH słabych kwasów i zasad. pH kwasów wieloprotonowych. pH buforów. Mieszaniny kwasów i zasad, ph soli

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy zajęć:

Konwersatorium 30 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń rachunkowych

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym:

-udział w zajęciach 30 godzin,

-czas spędzony na indywidualnej nauce, przygotowanie się do zajęć i kolokwiów: 30 godzin,

-udział w konsultacjach, zaliczeniach: 15 godzin.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godzin 1,8 pkt. ECTS.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30 godzin 1,2 pkt. ECTS.

Literatura:

1. Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej pod redakcją Zbigniewa Galusa, PWN 2013

2. Adam Hulanicki Reakcje kwasów w chemii analitycznej, PWN 1992

3. Krzysztof Pazdro Zbiór zadań z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

-podstawowe techniki obliczeniowe stosowane w chemii i specjalistyczne narzędzia informatyczne do rozwiązywania typowych problemów chemicznych (KP7_WG4),

-ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii (KP7_WK2).

Umiejętności, absolwent potrafi:

-stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna (KP7_UW4),

-zrozumieć ograniczenia własnej wiedzy oraz potrzebę uczenia się przez całe życie i samokształcenia (KP7_UU2).

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

-krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu chemii, rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literatura fachową (KP7_KK1 ).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest czynny udział w ćwiczeniach praktycznych oraz otrzymanie ocen pozytywnych z dwóch kolokwiów.

W przypadku nieobecności student powinien zgłosić się na konsultacje.

Trzy nieusprawiedliwione nieobecności ( 6 godzin) na zajęciach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa
Prowadzący grup: Anna Basa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa
Prowadzący grup: Anna Basa, Ewa Cieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Basa
Prowadzący grup: Anna Basa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.