Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS1-1PFIZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia fizyczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I stopnia Chemia semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw fizyki (znać podstawowe pojęcia i zjawiska) oraz umiejętność opracowywania danych pomiarowych w postaci rachunku niepewności pomiarowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny, ruch jednostajnie zmienny, wahadło matematyczne, twierdzenie Steinera, pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza, sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczanie ogniskowej soczewki, sprawdzanie prawa Archimedesa, wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

Sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny,

Ruch jednostajnie zmienny,

Wahadło matematyczne,

Twierdzenie Steinera,

Pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza,

Sprawdzenie prawa Ohma,

Wyznaczanie ogniskowej soczewki,

Sprawdzanie prawa Archimedesa,

Wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Literatura:

1. Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

2. H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

3. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

5. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1964

6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1977

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 - ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemii pozwalającą na wyjaśnienie podstawowych pojęć, praw chemicznych oraz opisu zjawisk chemicznych,

KA6_UU1 - uczy się samodzielnie wybranych zagadnień

KA6_KR2 - rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa do zaliczenia laboratorium jest:

-wykonanie wszystkich doświadczeń zaplanowanych w programie,

-opracowanie otrzymanych wyników w postaci sprawozdań

-oraz odpowiedź na pytania dot. teorii związanej z danym doświadczeniem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Ewa Cieszyńska, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny, ruch jednostajnie zmienny, wahadło matematyczne, twierdzenie Steinera, pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza, sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczanie ogniskowej soczewki, sprawdzanie prawa Archimedesa, wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

Sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny,

Ruch jednostajnie zmienny,

Wahadło matematyczne,

Twierdzenie Steinera,

Pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza,

Sprawdzenie prawa Ohma,

Wyznaczanie ogniskowej soczewki,

Sprawdzanie prawa Archimedesa,

Wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Literatura:

1.Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

2.H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

3. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

5. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1964

6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1977

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny, ruch jednostajnie zmienny, wahadło matematyczne, twierdzenie Steinera, pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza, sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczanie ogniskowej soczewki, sprawdzanie prawa Archimedesa, wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

Sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny,

Ruch jednostajnie zmienny,

Wahadło matematyczne,

Twierdzenie Steinera,

Pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza,

Sprawdzenie prawa Ohma,

Wyznaczanie ogniskowej soczewki,

Sprawdzanie prawa Archimedesa,

Wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Literatura:

1.Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

2.H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

3. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

5. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1964

6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1977

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny, ruch jednostajnie zmienny, wahadło matematyczne, twierdzenie Steinera, pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza, sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczanie ogniskowej soczewki, sprawdzanie prawa Archimedesa, wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

Sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny,

Ruch jednostajnie zmienny,

Wahadło matematyczne,

Twierdzenie Steinera,

Pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza,

Sprawdzenie prawa Ohma,

Wyznaczanie ogniskowej soczewki,

Sprawdzanie prawa Archimedesa,

Wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Literatura:

1.Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

2.H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

3. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

5. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1964

6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1977

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kalska-Szostko
Prowadzący grup: Magda Bielicka, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny, ruch jednostajnie zmienny, wahadło matematyczne, twierdzenie Steinera, pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza, sprawdzenie prawa Ohma, wyznaczanie ogniskowej soczewki, sprawdzanie prawa Archimedesa, wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Pełny opis:

Celem zajęć laboratoryjnych jest ilustracja idei teoretycznych w fizyce, nabranie wprawy w posługiwaniu się aparaturą. Zapoznanie studentów ze sposobami prowadzenia eksperymentów fizycznych oraz z oceną niepewności eksperymentalnej dla różnych rodzajów pomiarów. Nabycie doświadczenia w opracowywaniu danych pomiarowych metodą regresji liniowej.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

Sprawdzanie prawa Hooke'a dla sprężyny,

Ruch jednostajnie zmienny,

Wahadło matematyczne,

Twierdzenie Steinera,

Pomiar stosunku Cp/Cv w dla powietrza,

Sprawdzenie prawa Ohma,

Wyznaczanie ogniskowej soczewki,

Sprawdzanie prawa Archimedesa,

Wyznaczanie rozkładu statystycznego.

Literatura:

1.Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki na stronie internetowej Wydzialu Fizyki UwB :http://physics.uwb.edu.pl/main/pdf/pracownia1/zbiorcza.pdf

2.H.Szydłowski, "Pracownia fizyczna wspomagana komputerem", PWN, Warszawa 2003

3. H.Szydłowski, "Teoria pomiarów", PWN, Warszawa 1981

4. J.R. Taylor, Wstęp do analizy błędu pomiarowego, PWN 1995

5. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, PWN, Warszawa 1964

6. T. Dryński, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, PWN, Warszawa 1977

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)