Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spektroskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1SPMO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią.

Profil ogólnoakademicki, przedmiot kierunkowy; dziedzina – nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina - nauki chemiczne;

I semestr/I rok; 35W, 45L; wykład - metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: eksperymentalna; 5 ECTS;


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz z podstawami teoretycznymi spektroskopii, jako wyniku zastosowania reguł mechaniki kwantowej oraz z atomową absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Pełny opis:

Zapoznanie studenta z możliwościami analitycznymi spektroskopii atomowej i cząsteczkowe w tym atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna, spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej i spektroskopią jądrowego rezonansu magentycznyego.

Literatura:

1. W. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J., Bulska E., Szmyd E. (red.) - Metody analitycznej spektrometrii atomowej, Teoria i praktyka, wyd. Malamut, Warszawa 2010

2. J. Sadlej – Spektroskopia molekularna

3. W. Kołos, J. Sadlej – Atom i cząsteczka

4. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992

5. W. Zieliński, A. Rajca - Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT Warszawa., 1995

6. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” PWN 2007

7. E. Breitmaier „Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry” Wiley 2007

Zalecana literatura dodatkowa:

David O. Hayward – Mechanika kwantowa dla chemików – seria Niezbędnik chemika

Peter W. Atkins – Chemia fizyczna

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 – zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_UW2 - potrafi stosować wybrane metody pomiarowe w celu określenia budowy związków chemicznych

KP7_KO2 - jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładach oraz oceny końcowej pracy pisemnej.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich ćwiczeń.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (91-100%)

dobry plus 4.5 (82-90%)

dobry 4.0 (72-81%)

dostateczny plus 3.5 (62-71%)

dostateczny 3.0 (52-61%)

niedostateczny 2.0 (51% i poniżej) *zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (§ 2 i 3)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Piotr Wałejko
Prowadzący grup: Aneta Baj, Alina Dubis, Jakub Goclon, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Jakub Gruszka, Karolina Markiewicz, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Piotr Wałejko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.