Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Spektroskopia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1SPMO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spektroskopia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs spektroskopii stanowi rozszerzenie wiedzy z zakresu spektroskopii

metod spektroskopowych stosowanych w analizie budowy związków chemicznych oraz eksperymentalne wykorzystanie wybranych metod (IR, NMR, UV-VIS) w laboratoriach.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz z podstawami teoretycznymi spektroskopii, jako wyniku zastosowania reguł mechaniki kwantowej oraz z atomową absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Zapoznanie studenta z możliwościami analitycznymi spektroskopii atomowej i cząsteczkowe w tym atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej i spektroskopią jądrowego rezonansu magentycznego

Pełny opis:

Spektroskopia

Profil ogólnoakademicki, przedmiot kierunkowy; dziedzina – nauki ścisłe i przyrodnicze; dyscyplina - nauki chemiczne;

I semestr/I rok; 35W, 45L; wykład - metoda podająco-aktywizująca, laboratorium: eksperymentalna; 5 ECTS;

Literatura:

1. W. Żyrnicki W., Borkowska-Burnecka J., Bulska E., Szmyd E. (red.) - Metody analitycznej spektrometrii atomowej, Teoria i praktyka, wyd. Malamut, Warszawa 2010

2. J. Sadlej – Spektroskopia molekularna

4. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992

5. W. Zieliński, A. Rajca - Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT Warszawa., 1995

6. R.M. Silverstein, F.X. Webster, D.J. Kiemle „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych” PWN 2007

7. E. Breitmaier „Structure Elucidation by NMR in Organic Chemistry” Wiley 2007

Zalecana literatura dodatkowa:

Peter W. Atkins – Chemia fizyczna

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 – zna i rozumie nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych

KP7_UW2 - potrafi stosować wybrane metody pomiarowe w celu określenia budowy związków chemicznych

KP7_KO2 - jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na wykładach oraz oceny końcowej pracy pisemnej.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (91-100%)

dobry plus 4.5 (82-90%)

dobry 4.0 (72-81%)

dostateczny plus 3.5 (62-71%)

dostateczny 3.0 (52-61%)

niedostateczny 2.0 (51% i poniżej) *zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (§ 2 i 3)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Aneta Baj, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Ewa Gorodkiewicz, Marta Malinowska, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Aneta Baj, Alina Dubis, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Karolina Markiewicz, Paweł Misiak, Piotr Wałejko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 35 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)