Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat diagnozy psychopedagogicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-CS2-1WDP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Warsztat diagnozy psychopedagogicznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
I rok II stopień Chemia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Pełny opis:

2L stac. II stopnia studia chemiczne- przedmioty fakultatywne

15 godzin laboratorium

Przedmiot 1 pkt ECTS =

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (20 godz.):

15 (laboratoria) + 5 (godziny konsultacyjne)

- samodzielna praca studenta (10godz.):

5g (przygotowanie do spotkań laboratoryjnych) + 5 godz. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, [red. nauk. Tadeusz Pilch], Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 664- 688.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s.15-23, s.62-125.

Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, A. Popiel i E. Pragłowska, Warszawa 2008

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019

J. Mellibruda, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 59-93.

Z. Sobolewska – Mellibruda, Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 65-74

L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danuta Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s.55-73.

Socha Władysław, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984, s. 10-15, 20-22.

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987, s. 9-21; 31-45.

St. Kawula, Zdzisław Dąbrowski, Mieczysław Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, s.42-65.

Dąbrowski Zdzisław, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s.194-209, 224-227.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2004

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002

E. Małkiewicz: Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

B.1.W5. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie zagadnienia autorefleksji i samorozwoju: zasoby własne w pracy nauczyciela – identyfikacja i rozwój, indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami.

B.2.W4. problematykę dziecka w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; zagrożenia dzieci i młodzieży: zjawiska agresji i przemocy

B.2.W5. sytuację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania (zakres diagnozy funkcjonalnej, metody i narzędzia stosowane w diagnozie), konieczność dostosowywania procesu kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów) oraz tematykę oceny skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Umiejętności

B.1.U1. W zakresie umiejętności absolwent potrafi obserwować procesy rozwojowe uczniów;

B.1.U5. rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się;

B.1.U6. identyfikować potrzeby uczniów w rozwoju uzdolnień i zainteresowań;

B.2.U5. rozpoznawać sytuację zagrożeń i uzależnień uczniów;

B.2.U6. zdiagnozować potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować dla niego odpowiednie wsparcie;

Kompetencje społeczne

B.1.K2. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do wykorzystania zdobytej wiedzy psychologicznej do analizy zdarzeń pedagogicznych.

B.2.K1. okazywania empatii uczniom oraz zapewniania im wsparcia i pomocy;

B.2.K3. samodzielnego pogłębiania wiedzy pedagogicznej;

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: aktywność studenta w dyskusji, prace pisemne

Metody i kryteria oceniania:

- dyskusja

- burza mózgów

- praca z tekstem

- metoda indywidualnego przypadku

SPOSÓB ZALICZENIA:

Cały przedmiot: system punktowy

• Obecności – każda obecność to 1 punkt, obecności w sumie umożliwiają zdobycie 1x15=15pkt

• Nieobecności – każda nieobecność będzie skutkować utratą punktów, nieobecności można zaliczyć na konsultacjach

• Aktywności – na wszystkich zajęciach można zdobyć 2 punkty za aktywność, rozumianą jako merytoryczne przygotowanie się do zająć i zabieranie głosu w dyskusji oraz wykonywanie zadań proponowanych w ramach obowiązującego tematu (np. prezentacje zagadnień)

Aktywności w sumie umożliwiają zdobycie 2x 6=12 pkt

• Punkty dodatkowe – przyznawane według uznania prowadzącego za szczególne osiągnięcia (dodatkowe prace, wysoka aktywność itp.)- jest to dodatkowy bufor punktów do zdobycia za pozytywne wyróżnianie się na zajęciach

• Diagnoza psychopedagogiczna indywidualnego przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Do zaliczenia laboratorium może podejść student, który uczestniczył w zajęciach. Absencje w ciągu tygodnia należy zaliczyć ustnie podczas konsultacji nauczyciela prowadzącego ćw.

Możliwy jest regularny kontakt mailowy: j.sacharczuk@uwb.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Pełny opis:

2L stac. II stopnia studia chemiczne- przedmioty fakultatywne

15 godzin laboratorium

Przedmiot 1 pkt ECTS =

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (20 godz.):

15 (laboratoria) + 5 (godziny konsultacyjne)

- samodzielna praca studenta (10godz.):

5g (przygotowanie do spotkań laboratoryjnych) + 5 godz. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, [red. nauk. Tadeusz Pilch], Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 664- 688.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s.15-23, s.62-125.

Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, A. Popiel i E. Pragłowska, Warszawa 2008

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019

J. Mellibruda, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 59-93.

Z. Sobolewska – Mellibruda, Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 65-74

L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danuta Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s.55-73.

Socha Władysław, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984, s. 10-15, 20-22.

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987, s. 9-21; 31-45.

St. Kawula, Zdzisław Dąbrowski, Mieczysław Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, s.42-65.

Dąbrowski Zdzisław, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s.194-209, 224-227.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2004

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002

E. Małkiewicz: Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Pełny opis:

2L stac. II stopnia studia chemiczne- przedmioty fakultatywne

15 godzin laboratorium

Przedmiot 1 pkt ECTS =

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (20 godz.):

15 (laboratoria) + 5 (godziny konsultacyjne)

- samodzielna praca studenta (10godz.):

5g (przygotowanie do spotkań laboratoryjnych) + 5 godz. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, [red. nauk. Tadeusz Pilch], Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 664- 688.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s.15-23, s.62-125.

Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, A. Popiel i E. Pragłowska, Warszawa 2008

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019

J. Mellibruda, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 59-93.

Z. Sobolewska – Mellibruda, Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 65-74

L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danuta Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s.55-73.

Socha Władysław, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984, s. 10-15, 20-22.

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987, s. 9-21; 31-45.

St. Kawula, Zdzisław Dąbrowski, Mieczysław Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, s.42-65.

Dąbrowski Zdzisław, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s.194-209, 224-227.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2004

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002

E. Małkiewicz: Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sacharczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Laboratoria mają na celu nabycie podstawowej wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy, stawiania trafnych i rzetelnych diagnoz psychopedagogicznych za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania działań zapobiegawczych (profilaktycznych) lub korekcyjnych oraz podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Pełny opis:

2L stac. II stopnia studia chemiczne- przedmioty fakultatywne

15 godzin laboratorium

Przedmiot 1 pkt ECTS =

- godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (20 godz.):

15 (laboratoria) + 5 (godziny konsultacyjne)

- samodzielna praca studenta (10godz.):

5g (przygotowanie do spotkań laboratoryjnych) + 5 godz. (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, [red. nauk. Tadeusz Pilch], Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2003, s. 664- 688.

S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s.15-23, s.62-125.

Judith S. Beck, Terapia poznawczo-behawioralna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Teoria i praktyka, A. Popiel i E. Pragłowska, Warszawa 2008

ABC twoich emocji, Mariusz Wirga , Maxie C. Maultsby Jr , Michael DeBernardi, Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan, Żnin 2019

J. Mellibruda, Siedem ścieżek integracji psychoterapii. Ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 59-93.

Z. Sobolewska – Mellibruda, Psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików, Wydawnictwo Zielone Drzewo, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2011, s. 65-74

L. Golińska, Emocje: przyjaciel czy wróg, Instytut Psychologii Zdrowia, PTP, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Danuta Skulicz, Diagnozowanie pedagogiczne, W: Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. Stanisława Palki, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s.55-73.

Socha Władysław, Wybrane problemy z diagnostyki i organizacji środowiska wychowawczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1984, s. 10-15, 20-22.

Elementy diagnostyki pedagogicznej, pod red. Ireny Lepalczyk i Jana Badury, Państwowe Wydaw. Naukowe, Warszawa- Łódź, 1987, s. 9-21; 31-45.

St. Kawula, Zdzisław Dąbrowski, Mieczysław Gałaś, Diagnozowanie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych środowiska, Toruń 1980, s.42-65.

Dąbrowski Zdzisław, Teoretyczne podstawy opieki i wychowania przez opiekę, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1988, s.194-209, 224-227.

Okoń Wincenty, Nowy słownik pedagogiczny, Wydaw. Akademickie "Żak", Warszawa 2004

Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna, red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2002

E. Małkiewicz: Motywy poznania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka

R. Reiland, Uratuj mnie. Opowieść o złym życiu i dobrym psychoterapeucie, Media Rodzina, 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.