Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia dyscyplin naukowych - Historia chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-JBS1-1HUM-1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia dyscyplin naukowych - Historia chemii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: I rok 1 stopień Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z najważniejszymi odkryciami chemicznymi .

Skrócony opis:

Studenci dowiedzą się o najważniejszych odkryciach chemicznych mających znaczenie w dalszym rozwoju tej dziedziny nauki.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu" obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów/semestr: I rok I stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz

Metody dydaktyczne: wykład z aktywnym udziałem studentów

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta: 45 godz

Udział w wykładzie 30 godz,

Przygotowanie się do zajęć 10 godz

Udział w konsultacjach: 5 godz

Literatura:

- Jan Sikora - Z historii chemii

- Włodzimierz Hubicki - Z dziejów chemii i alchemii

- Wiesława Ferenc - Wybrane zagadnienia z dziejów alchemii i chemii

- W.Brock Historia chemii

- Aleksander Sztejberg - W zwierciadle historii chemii

- Halina Lichocka - Historia Chemii

- Ira D. Garard - O chemii i chemikach

Efekty uczenia się:

KP6_WG3 zna podstawowe odkrycia chemiczne

KP6_UK1 potrafi w sposób popularnonaukowy przedstawić informacje o najważniejszych odkryciach chemicznych

KP6_UU1 potrafi samodzielnie uczyć się wybranych zagadnień

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest w formie pisemnej - należy uzyskać co najmniej 51% punktów. Na ocenę ma też wpływ samodzielnie przygotowana prezentacja na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wołyniec
Prowadzący grup: Elżbieta Wołyniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wołyniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)