Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1MIK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa semestr letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zakres tematyczny obejmuje wybrane metody instrumentalne, ich charakterystykę i możliwości zastosowania w analizie kryminalistycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki chemiczne

rok studiów/semestr: I rok II stopień/II semestr

wymagania wstępne: zaliczenie kursu Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II

liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 90 godz. w tym wykład (30 godz.), laboratorium (60 godz.)

metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, ćwiczenia laboratoryjne

punkty ECTS: 7

bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 175 godz. w tym: udział w zajęciach: 90 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń i egzaminu: 73,8 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 11,3 godz.

wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 101,3 4,1

o charakterze praktycznym 145,0 5,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. W. Danikiewicz, Spektrometria mas, podstawy i zastosowania, PWN.

2. W. Żyrnicki, J. Borkowska-Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd (red), Metody analitycznej spektrometrii atomowej - teoria i praktyka, Wydawnictwo Malamut.

3. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN.

4. D. Wilk, Nowoczesne metody fizykochemii kryminalistycznej w procesie karnym, Wydawnictwo JAK.

5. M. Wagner, Thermal Analysis in Practice, Mettler Toledo Collected Applications.

6. A. Cygański - Podstawy metod elektroanalitycznych, Wydawnictwa Naukowo Techniczne.

7. G.W. Ewing - Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, Mass Spectrometry Principles and Applications, Wiley.

2. R. Martin Smith, Understanding Mass Spectra – a Basic Approach, Wiley.

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 - Zna i rozumie wybrane techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej stosowanej w badaniach chemicznych.

KP7_UW2 - Potrafi stosować wybrane metody pomiarowe w celu określenia budowy i właściwości związków chemicznych.

KP7_UW6 - Potrafi opracowywać wyniki badań, dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań.

KP7_K02 - Jest gotów do pracy w zespole przyjmując w nim różne role, weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

• egzamin pisemny,

• sprawozdania i sprawdziany pisemne z ćwiczeń laboratoryjnych,

• systematyczna ocena pracy ćwiczeniach laboratoryjnych.

Kryteria oceniania (zgodnie z regulaminem studiów)

Ocena Suma zdobytych punktów niezbędna do uzyskania oceny w %

Bardzo dobry (5,0) 91 – 100

Dobry plus (4.5) 81 – 90

Dobry (4,0) 71 – 80

Dostateczny plus (3,5) 61 – 70

Dostateczny (3,0) 51 – 60

Niedostateczny (2,0) poniżej 51

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: Żaneta Arciszewska, Joanna Breczko, Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Julita Malejko, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: Joanna Breczko, Beata Kalska-Szostko, Urszula Klekotka, Joanna Kotyńska, Julita Malejko, Karolina Markiewicz, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Markiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)