Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-KS2-1SAD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia sądowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 2L stac. II stopnia studia chemi kryminalistycznej i sądowej -przedm.obowiązkowe
I rok II stopień Chemia Kryminalistyczna i Sądowa sem zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Chemia sądowa – nauki sądowe, cele i zadania chemii sądowej. Chemia śladów kryminalistycznych.

profil studiów ogólnoakademicki,

Studia stacjonarne

Przedmiot

Przedmiot obowiązkowy

I rok, 1 semestr studiów II stopnia,

Wykład 30 h,seminarium 15h,

3 punkty ECTS,

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 2 ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 1,8 ECTS

Ogólny nakład pracy studenta 75 godzin

Pełny opis:

Chemia sądowa – nauki sądowe, cele i zadania chemii sądowej, sieć laboratoriów kryminalistycznych w Polsce i na świecie, Centralne

Laboratorium Kryminalistyczne Policji – struktura i zadania, laboratoryjne badania w chemii sądowej i kryminalistycznej.

Biegły sądowy w europejskiej przestrzeni prawnej– rys historyczny, biegły sądowy w Polsce – definicja i podstawa prawna, obowiązki i

prawa biegłego, powołanie biegłego, zawartość opinii, biegły sądowy w Anglii i Walii, Francji i Niemczech.

Badania śladów biologicznych – podział śladów biologicznych, zasady i metody ujawniania oraz zabezpieczania śladów biologicznych,

krew – skład krwi, grupy krwi, ujawnianie śladów krwi. Historia badań z zastosowaniem DNA, DNA jako przedmiot badań w chemii

sądowej, baza danych DNA.

Mikroskopia w chemii sądowej.

Chemia alkaloidów i środków dopingujących. Związki optycznie czynne. Opiaty, alkaloidy tropanowe, związki halucynogenne, alkaloidy

ergotaminy i tryptaminy, rodzina amfetaminy. Klasyfikacja leków ich pochodzenie i funkcje. Leki przeciwbólowe, depresanty, halucynogenne. Lek, jako dowód. Prekursory, profilowanie substancji odurzających. Metody analizy kryminalistycznej leków – TLC, testy barwne, analiza instrumentalna.

Zakład badań antydopingowych, zadania, ustawa o sporcie, o prawie farmaceutycznym i przeciwdziałaniu narkomanii.

Literatura:

1. Susanne Bell, Foresnsic Chemistry, Pearson Education, New Jersey, 2006.

2. M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz, Ekspertyza Sądowa zagadnienia wybrane, Biblioteka Sądowa, 2016.

3. G. Kędzierska, W. Kędzierski, Wybrane zagadnienia kryminalistyki techniki, wyd. WSPw Szczytnie, 2011

4. Beata Jasiewicz i inni, Chemia Sądowa skrypt UAM, 2012

5. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN. 2017.

6. W. Krawczyk, Amfetamina i jej pochodne – metody nielegalnej produkcji, Wyd. CLKP, 2015.

7. W. Seńczuk, Toksykologia współczesna, PZWL, 2006

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

1. zna i rozumie w pogłębionym stopniu fakty obiekty i zjawiska obejmujące zaawansowaną wiedzę, w zakresie chemii sądowej i kryminalistycznej,

przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku; KA7_WG1;

2. zna i rozumie wybrane zagadnienia w zakresie matematyki i chemii pozwalającą na rozumienie zjawisk i procesów chemicznych

niezbędnych w zakresie studiowanego kierunku; KA7_WG2;

3. jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz do ciągłego dokształcania

się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie 51% poprawnych odpowiedzi z egzaminu pisemnego

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do egzaminu pisemnego jest uzyskanie zaliczenia z wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Ocena końcowa zostanie wystawiona zgodnie z poniższym kryterium.*

bardzo dobry 5.0 (91-100%)

dobry plus 4.5 (82-90%)

dobry 4.0 (72-81%)

dostateczny plus 3.5 (62-71%)

dostateczny 3.0 (52-61%)

niedostateczny 2.0 (51% i poniżej) *zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (§ 2 i 3)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Aneta Petelska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: Alina Dubis, Aneta Petelska, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dubis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.