Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uzdatnianie i oczyszczanie wody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 310-OS1-3UOW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uzdatnianie i oczyszczanie wody
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ochrony środowiska-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu technologii stosowanych w procesach oczyszczania ścieków oraz uzdatniania wody do celów wodociągowych. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje źródła zanieczyszczenia wód, wskaźniki jakości wód i parametry stosowane w ocenie stopnia redukcji zanieczyszczeń. Przedmiot zapoznaje studenta z aktami prawni regulującymi procesy uzdatniania i oczyszczania wody.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, ochrona środowiska

Rok studiów/semestr: II rok II stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

50 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęcia terenowe: 16 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 15,1 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 3,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34,9 godz., 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 35,0 godz., 1,4 pkt. ECTS

Wykład ma na celu przedstawić zagadnienia związane z technologiami oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

Zajęcia terenowe maja na celu rozszerzyć ww wymienione zagadnienia o wiedzę praktyczną.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bartkiewicz B. 2006. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych. PWN

2. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja i ochrona. PWN, Warszawa.

3. Dojlido J.R. 1995. Chemia wód powierzchniowych. Wyd. Ekon. Środ. Białystok.

4. Hartmann L. 1996. Biologiczne oczyszczanie ścieków. Instalator Polski.

Literatura uzupełniająca:

1. Gospodarka wodna (miesięcznik).Wyd. Sigma NOT.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje źródła zanieczyszczeń wód i ich zdolność do samooczyszczania. KA6_WG1, KA6_WG7

2. Student nabiera praktycznej umiejętności interpretacji wyników dotyczących jakości ścieków i wody wodociągowej. KA6_UW2, KA6_UW4

3. Student rozpoznaje podstawowe mikroorganizmy uczestniczące w procesach oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

4. Student wybiera metody oczyszczania ścieków w zależności od źródła ich zanieczyszczeń i ocenia efektywność redukcji zanieczyszczeń. KA6_WG7

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych testów zaliczeniowych obejmujących wiedzę przekazaną w czasie wykładów i zajęć terenowych. Wymagana jest ocena pozytywna z testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.