Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-B3-4SED
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie IV
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie doktoranta z tematyka badawczą przyszłej pracy doktorskiej, ostateczne sprecyzowanie tematu tej pracy i poszerzenie wiedzy doktoranta w zakresie wybranej specjalizacji. Założeniem seminarium jest przygotowanie do realizacji zadań zawodowych wynikających z roli naukowca oraz pracy o charakterze naukowo-badawczym i badawczo-rozwojowym. Ponadto celem zajęć jest wsparcie doktoranta w przygotowaniu artykułów naukowych, pracy doktorskiej oraz wystąpień publicznych na konferencjach i obronie doktoratu.

Pełny opis:

Kierunek studiów: Studia doktoranckie w zakresie biologii

Poziom kształcenia: studia trzeciego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 3 Dyplomowy

Rok studiów/semestr: IV rok/semestr 7 i 8

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: semestr 7 - 15 godz., semestr 8 - 15 godz.

Metody dydaktyczne: seminaryjne prezentacje wybranych zagadnień, wyników badań własnych, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy doktoranta: ogólny nakład pracy doktoranta: 75 godz. w tym: udział w wykładach: 0 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37,5 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz., nakład pracy doktoranta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 37,5 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana przez samego doktoranta i według wskazówek promotora (artykuły naukowe przeglądowe, prace oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie aktualne trendy w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02)

2. Doktorant potrafi znając aktualny stan wiedzy w zakresie biologii, postawić hipotezę badawczą i dobrać adekwatne do jej testowania metody i modele (SD_UW01)

3. Doktorant potrafi wyciągać wnioski na podstawie konfrontacji znanej literatury i własnych wyników badań (SD_UW03)

4. Doktorant potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych w postaci publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień publicznych (SD_UK01)

5. Doktorant potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować dyskusję w czasie seminariów i konferencji naukowych (SD_UK03)

6. Doktorant potrafi zrealizować projekt badawczy indywidualnie lub zespołowo, także we współpracy międzynarodowej (SD_UO02)

7. Doktorant jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań z dziedziny nauk biologicznych (SD_KK01)

8. Doktorant jest gotów do samokrytycyzmu w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KK02)

9. Doktorant jest gotów do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi idei przedsiębiorczości w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KO03)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Anetta Borkowska, Aneta Książek, Mirosław Ratkiewicz, Izabela Święcicka, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Mirosław Ratkiewicz, Piotr Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)