Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1HIS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu histologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę tkanek zwierzęcych w powiązaniu z ich właściwościami. Analiza tkankowej struktury wybranych narządów pozwala na powiązanie strukturalno-funkcjonalne analizowanych tkanek. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami histologicznymi, samodzielną pracę z mikroskopem i praktyczną analizę struktur tkankowych i narządowych.Wykłady poprzedzające ćwiczenia związane są z nimi tematycznie i stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz.; laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz. w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 27 godz, w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 23 godz.;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicki W., Malejczyk J. Histologia. PZWL. Warszawa 2014

2. Kuryszko J., Zarzycki J, Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 2000

3. Sobotta. Atlas histologii. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002

Literatura uzupełniająca:

4. Mescher AL. Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław 2018

5. Ostrowski K. Histologia. PZWL Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie złożone zależności pomiędzy budową i funkcją struktur komórkowych, tkanek, narządów i organów (KP6_WG2)

2. Student zna w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, w tym na poziomie molekularnym oraz metody i techniki prowadzenia badań terenowych (KP6_WG10)

3.Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (KP6_UK1)

4. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową w celu rozwiązywania problemów i wykonania powierzonych zadań (KP6_UO1)

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów uczenia się następuje w czasie zaliczenia zajęć laboratoryjnych (praktycznego rozpoznawanie tkanek) i pisemnego egzaminu (wykład). Wymagana jest ocena pozytywna ze wszystkich zaliczeń.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w

Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu histologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę tkanek zwierzęcych w powiązaniu z ich właściwościami. Analiza tkankowej struktury wybranych narządów pozwala na powiązanie strukturalno-funkcjonalne analizowanych tkanek. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami histologicznymi, samodzielną pracę z mikroskopem i praktyczną analizę struktur tkankowych i narządowych.Wykłady poprzedzające ćwiczenia związane są z nimi tematycznie i stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz.; laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz. w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 27 godz, w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 23 godz.;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicki W., Malejczyk J. Histologia. PZWL. Warszawa 2019

2. Kuryszko J., Zarzycki J, Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 2000

3. Welsch U. Atlas histologii Sobotty. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002

Literatura uzupełniająca:

4. Mescher AL. Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław 2018

5. Ostrowski K. Histologia. PZWL Warszawa 1995

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bonda-Ostaszewska
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu histologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę tkanek zwierzęcych w powiązaniu z ich właściwościami. Analiza tkankowej struktury wybranych narządów pozwala na powiązanie strukturalno-funkcjonalne analizowanych tkanek. Zajęcia laboratoryjne umożliwiają praktyczne zapoznanie z podstawowymi technikami histologicznymi, samodzielną pracę z mikroskopem i praktyczną analizę struktur tkankowych i narządowych.Wykłady poprzedzające ćwiczenia związane są z nimi tematycznie i stanowi teoretyczne wprowadzenie do zagadnień omawianych na ćwiczeniach.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów /semestr: I rok pierwszego stopnia / semestr letni

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz.; laboratorium – 15 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca z literaturą, konsultacje, metoda laboratoryjna.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 50 godz. w tym:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela : 27 godz, w tym:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 23 godz.;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sawicki W., Malejczyk J. Histologia. PZWL. Warszawa 2019

2. Kuryszko J., Zarzycki J, Histologia zwierząt. PWRiL, Warszawa 2000

3. Welsch U. Atlas histologii Sobotty. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2002

Literatura uzupełniająca:

4. Mescher AL. Histologia. Podręcznik i atlas. Urban & Partner, Wrocław 2018

5. Ostrowski K. Histologia. PZWL Warszawa 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)