Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1MIK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii oraz wskazanie złożoności świata bakterii, grzybów mikroskopowych oraz wirusów. Realizacja przedmiotu "Mikrobiologia" umożliwi studentowi zrozumienie podstaw funkcjonowania mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, zmienności i ewolucji mikroorganizmów, a także skutków gospodarczych i epidemiologicznych ich obecności. Wskaże także na odmienność świata wirusów i złożoność ich struktury, mechanizmów replikacji oraz skrajne przystosowania do pasożytniczego funkcjonowania. Da też podstawy do zrozumienia możliwości wykorzystania drobnoustrojów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi (z zakresu mikrobiologii klasycznej i molekularnej) znajdującymi zastosowanie w badaniach drobnoustrojów i epidemiologii. Ponadto uzyskuje niezbędne podstawy o dalszego poszerzania wiedzy z zakresu klasycznej mikrobiologii, genetyki mikroorganizmów, podstaw wirusologii oraz biochemii mikroorganizmów na przedmiotach specjalistycznych.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność ich fizjologii i interakcji ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym. Student ponadto uzyska wiedzę z zakresu podstaw genetyki mikroorganizmów oraz praktycznych aspektów powszechnego występowania wirusów, bakterii i grzybów.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia I stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: pierwszy rok pierwszego stopnia/semester letni

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 30 godz.; laboratorium - 45 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, metoda laboratoryjna, konsultacje

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 150 h

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 79 h

W tym:

1) udział w wykładach - 30 h

2) udział w zajęciach pozawykładowych - 45 h

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie - 4 h (w tym kolokwia zaliczeniowe 2 h, zaliczenie wykładu 2 h, konsultacje 1 h)

Praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, zaliczeń, egzaminów): 75 h

Punkty ECTS: 6

Punkty ECTS: 6

Literatura:

1. Baj J. (red.), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

8. Goździcka-Józefiak A. (red), Wirusologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2019

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

KP6_WG9

KP6_WG10

KP6_WG12

KP6_UW1

KP6_UW2

KP6_UK1

Metody i kryteria oceniania:

kolokwia pisemne, bieżąca ocena pracy studenta w czasie zajęć dokonywana przez prowadzącego, egzamin pisemny, udział w dyskusji na zajęciach

Kryteria oceny: https://biologia.uwb.edu.pl/studenci/podstrony/kryteria-oceny/

Dopuszcza się także zdalne metody zaliczenia zajęć za pomocą platformy służącej do nauki zdalnej dopuszczonej stosownymi zarządzeniami Rektora na Uniwersytecie w Białymstoku

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska, Wioleta Lewandowska, Izabela Święcicka, Adam Więcko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Tomasz Hauschild, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)