Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1MYK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mykologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mykologii. Student powinien znać różnorodność i podstawowe procesy życiowe grzybów, ich budowę anatomiczną, zróżnicowanie morfologiczne i siedliskowe, formy troficzne oraz sposoby rozmnażania.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład ma zadanie przybliżyć zagadnienia jak: filogeneza grzybów, biologia i ekologia grzybów, formy troficzne, specyfika i różnorodności form rozmnażania grzybów, przegląd systematyczny grzybopodobnych, cykle rozwojowe, rola grzybów w przyrodzie i gospodarce człowieka, mikoryza, ochrona grzybów, budowa anatomiczna, morfologiczna, biochemia porostów oraz ich zróżnicowanie siedliskowe, rozmnażanie porostów, znaczenie porostów w przyrodzie i gospodarce człowieka, zagrożenia i ochrona porostów. Laboratoria poświęcone są przeglądowi filogenetycznemu grzybów, obserwacji makro- i mikroskopowej, wskazywania cech charakterystycznych dla poszczególnych grup grzybów, porównania rozmnażania bezpłciowego i płciowego, typów mikoryz. Obserwacje porostów pod względem różnorodności form morfologicznych

Zajęcia terenowe obejmują rozpoznawanie grzybów jadalnych i trujących oraz określanie przynależności do grup ekologicznych grzybów. Rozpoznawanie porostów w terenie.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15 godz. zajęcia terenowe - 8 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 23 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12550.

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution. https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-81-322-2235-4_3.

Efekty uczenia się:

1. Student przedstawia jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1).

2. Student zna rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2).

3. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2).

4. Student identyfikuje podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

5. Student poddaje krytycznej analizie informacje z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1).

Sposoby weryfikacji:

KA6- egzamin pisemny (pytania otwarte i zamknięte).

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: pozytywna ocena z zaliczenia laboratoriów, pozytywna ocena z testu.

Laboratorium: obecność na zajęciach, pozytywna ocena z testu.

Zajęcia terenowe: pozytywna ocena z zaliczenia praktycznego.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Chmur, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mykologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje filogenezę molekularną grzybów, różnorodność i podstawowe procesy życiowe tych organizmów, ich budowę anatomiczną, zróżnicowanie morfologiczne i siedliskowe, formy troficzne oraz sposoby rozmnażania. Przedmiot ukazuje

studentowi zagrożenia tej grupy organizmów oraz rolę jaką pełnią w środowisku przyrodniczym oraz gospodarce człowieka, w szczególności pod kątem zdrowia człowieka, zwierząt i roślin (mykologia medyczna).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15 godz. zajęcia terenowe - 8 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 23 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12550

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-81-322-2235-4_3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Chmur, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mykologii. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje filogenezę molekularną grzybów, różnorodność i podstawowe procesy życiowe tych organizmów, ich budowę anatomiczną, zróżnicowanie morfologiczne i siedliskowe, formy troficzne oraz sposoby rozmnażania. Przedmiot ukazuje

studentowi zagrożenia tej grupy organizmów oraz rolę jaką pełnią w środowisku przyrodniczym oraz gospodarce człowieka, w szczególności pod kątem zdrowia człowieka, zwierząt i roślin (mykologia medyczna).

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /I semestr (zimowy)

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 10 godz. laboratorium – 15 godz. zajęcia terenowe - 8 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, konsultacja, obserwacje

Punkty ECTS: 3

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz.:

1) udział w wykładach: 10 godz.;

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 23 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 4,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 37,5 godz.

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2012. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa

3. Bystrek J. 1997 Podstawy lichenologii. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

4. Müller E, Loeffer W. 1987. Zarys mikologii dla przyrodników i lekarzy. PWRiL, Warszawa.

5. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

6. Naranjo-Ortiz M.A., Gabald T. 2019. Fungal evolution: diversity, taxonomy and phylogeny of the Fungi. Biol. Rev. 94: 2101–2137. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/brv.12550

7. Divakar K., Crespo A. 2015. Molecular Phylogenetic and Phylogenomic Approaches in Studies of Lichen Systematics and Evolution.https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-81-322-2235-4_3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)