Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata roślin cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1RSR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata roślin cz.1
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 125 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 62,5 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 45 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 2,5 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 62,5 godz.

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie:

- jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1);

- rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2);

- zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4);

- aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6);

- podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7);

- podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9).

2. Student potrafi:

- zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2);

- identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4);

- wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW6);

- dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7);

- stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8);

- planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9).

3. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i

pisemnego egzaminu obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z laboratorium aby móc przystąpić do egzaminu.

Ilościowe kryteria oceny osiągnięć weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych na Wydziale Biologii zgodne z § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku z 26.06.2019 r.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Magdalena Chmur, Danuta Drzymulska, Magdalena Fiłoc, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

ogólny nakład pracy studenta: 125 godz., w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 57,5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 67,5 godz., 2,7 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 110 godz., 4,4 pkt. ECTS

Literatura:

1. Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

2. Lee R. E. 200. Phycology.Cambridge University Press, New York.

2. Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

3. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

4. Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

5. Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

6. Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

7. Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Mirosława Kupryjanowicz
Prowadzący grup: Emilia Brzosko, Danuta Drzymulska, Joanna Jarosz, Edyta Jermakowicz, Mirosława Kupryjanowicz, Izabela Tałałaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii roślin zarodnikowych. W czasie realizacji przedmiotu student poznaje różnorodność, budowę, rozmnażanie,wymagania ekologiczne i zróżnicowanie taksonomiczne glonów, mszaków i paprotników. Przedmiot ukazuje studentowi procesy związane z ewolucją roślin zarodnikowych, ich tendencje rozwojowe i specjalizację, wskazuje ich rolę w środowisku przyrodniczym a także zagrożenia związane z różnorodnymi zmianami środowiska ich życia oraz konieczność ochrony.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł specjalnościowy (biologia sądowa)

Dziedzina/dyscyplina nauki: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych/nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiadomości o charakterze ogólnobiologicznym

Liczba godzin dydaktycznych: wykład - 15 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz., udział w laboratorium: 45 godz.,

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 57,5 godz., udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 7,5 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67,5 godz. (2,7 ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 110 godz. (4,4 ECTS)

Literatura:

Gorczyński T. 1986. Ćwiczenia z botaniki. PWN, Warszawa.

Kadłubowska J. Z. 1975. Zarys algologii. PWN, Warszawa.

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. 2014. Polska czerwona księga roślin: paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk, Kraków.

Kłosowski S., Kłosowski G. 2007. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa.

Lee R. E. 2008. Phycology. Cambridge University Press, New York.

Mickiewicz J., Sobotka D. 1973. Zarys briologii. PWN, Warszawa.

Podbielkowski Z. 1990. Rozmnażanie się roślin. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A.1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Rejment-Grochowska I. 1977. Cykle rozwojowe roślin. PWN, Warszawa.

Strasburger E. 1972. Botanika. PWRiL, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. PWN, Warszawa.

Szweykowska A., Szweykowski J. 2003. Słownik botaniczny. Wiedza Powszechna, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2010. Porosty, mszaki, paprotniki. Multico, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)