Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Różnorodność świata zwierząt cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1RSZ2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różnorodność świata zwierząt cz.2
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości dotyczące budowy ciała i biologii poszczególnych gromad kręgowców na poziomie podstawowym matury z biologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz., zajęcia terenowe - 16 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 79 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 61 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 3 godz. (egzamin 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz., konsultacje 1 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 71 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

6. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KA6_WG4)

4. Student zna i rozumie aktualne problemy badań biologicznych i powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami nauki (KA6_WG6)

5. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

6. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9)

7. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2)

8. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4)

9. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji wyników badań, opinii i teorii naukowych (KA6_UW6)

10. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7)

11. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK8)

12. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

13. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę zajęć terenowych, egzamin pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)