Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia kręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-1ZOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia kręgowców
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr letni
I rok I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz., zajęcia terenowe - 14 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 59 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz. (egzamin 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz., zaliczenie zajęć terenowych 1 godz., konsultacje 1 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

6. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup systematycznych (KP6_WG1)

2. Student zna i rozumie zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów (KP6_WG5)

3. Student zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej, szczegółowej wiedzy biologicznej (KP6_WG9)

4. Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, w tym na poziomie molekularnym oraz metody i techniki prowadzenia badań terenowych (KP6_WG10)

5. Student potrafi identyfikować podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznawać gatunki mikroorganizmów, grzybów, roślin, i zwierząt charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KP6_UW2)

6. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, krytycznego aktualizowania i syntetyzowania

wiedzy przyrodniczej, a także na potrzeby rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz wykonywania określonych zadań (KP6_UW3)

7. Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych (KP6_UK1)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł, oceniając ich wiarygodność i przydatność w praktyce zawodowej (KP6_KK1)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów, zaliczenie na ocenę zajęć terenowych, egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz., zajęcia terenowe - 14 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 59 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz. (egzamin 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz., zaliczenie zajęć terenowych 1 godz., konsultacje 1 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

6. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Magdalena Czajkowska, Maciej Matosiuk, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz., zajęcia terenowe - 14 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 59 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz. (egzamin 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz., zaliczenie zajęć terenowych 1 godz., konsultacje 1 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

6. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Anetta Borkowska, Magdalena Czajkowska, Maciej Matosiuk, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu zoologii kręgowców. Podczas realizacji przedmiotu student poznaje budowę przedstrunowców i strunowców oraz ich różnorodność i cechy wspólne. Przedmiot ukazuje studentowi ewolucję kręgowców, jako proces stochastyczny, zachodzący w oparciu o uzyskiwanie coraz bardziej złożonych przystosowań w budowie i funkcjonowaniu zwierząt. Student zapoznaje się z najnowszym podziałem systematycznym tej grupy zwierząt. Na zajęciach terenowych uczy się rozpoznawać krajowe gatunki kręgowców.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł kierunkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: I rok /II semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 15 godz. laboratorium – 45 godz., zajęcia terenowe - 14 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 150 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 78 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 15 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 59 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach/egzaminie: 4 godz. (egzamin 1 godz., zaliczenie laboratorium 1 godz., zaliczenie zajęć terenowych 1 godz., konsultacje 1 godz.)

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 75 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Błaszak C. (red.) 2015. Zoologia. Szkarłupnie – płazy. PWN

2. Błaszak C. (red.) 2020. Zoologia. Ssaki. PWN

3. Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

4. Grodziński Z. (red.) 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN

5. Jura C. 2004. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN

6. Szarski H. 2012. Historia zwierząt kręgowych. PWN. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)