Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2BCH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres kompetencji koniecznych do zaliczenia takich przedmiotów jak: Fizyka, Podstawy matematyki i statystyki, Podstawy chemii dla biologów, Biologia komórki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot „Biochemia” wprowadza studentów w zagadnienia procesów molekularnych zapewniających wzrost, rozwój, rozmnażanie się i

funkcjonowanie żywych organizmów. W ramach tego przedmiotu uzyskuje się wiedzę o strukturze chemicznej związków, którymi

posługują się organizmy, o ich przemianach na szlakach katabolicznych głównie w celu uzyskiwania energii, oraz o reakcjach

anabolicznych prowadzących do syntezy różnorodnych cząsteczek biologicznych, w tym kwasów nukleinowych i białek. Omówione

zostaną także mechanizmy regulacji metabolizmu polegające na kontroli hormonalnej oraz istnieniu wśród licznych enzymów takich, które

oprócz funkcji katalitycznej pełnią rolę regulacyjną. W trakcie zajęć laboratoryjnych student nabiera umiejętności praktycznych i

kompetencji ugruntowujących wiedzę wykładową, poznając metody i sprzęt, które są wykorzystywane w laboratoriach biochemicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: II rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 30 godz., laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym:

udział w wykładach: 30 godz.

zajęciach laboratoryjnych: 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 65 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 85 godz., 3,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 120 godz., 4,8 pkt. ECTS

Wykład:

W trakcie wykładu student uzyskuje teoretyczną wiedzę z zakresu budowy i przemian biochemicznych aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów,

nukleotydów i kwasów nukleinowych.

Laboratoria:

W trakcie laboratoriów student nabywa praktycznych umiejętności używania podstawowego sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach

biochemicznych. Opanowuje szereg metod dotyczących charakterystyki budowy i przemian związków biochemicznych. Wykonuje

podstawowe obliczenia podsumowujące uzyskane dane eksperymentalne. Poznaje procedury zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy

w laboratorium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Hames B.D. et al. – Biochemia (krótkie wykłady). PWN, W-wa, 2010

2. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. – Biochemia. PWN, W-wa, 2019

3. Kączkowski J. – Podstawy biochemii wyd. 15. WNT i Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Minakowski W. – Biochemia kręgowców. PWN, W-wa, 2007

2. Bańkowski E. - Biochemia podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich” wyd. II, MedPharm Polska, Wrocław 2014

3. Koolman J., Rohm K.-H. – Biochemia. PZWL, W-wa, 2005

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje budowę i właściwości podstawowych biopolimerów. KA6_WG1

2. Student opisuje przebieg podstawowych szlaków i cykli biochemicznych. KA6_WG3, KA6_UW3

3. Student przedstawia powiązania pomiędzy metabolizmem węglowodanów, lipidów, białek, nukleotydów, porfiryn. KA6_WG3, KA6_WU3

4. Student wykonuje doświadczenia, postępując zgodnie z dostarczonym protokołem. KA6_WG7, KA6_WU1, KA6_KR6

5. Student sporządza roztwory w stężeniach procentowych i molarnych, oblicza naważki substancji i przygotowuje odpowiednie

rozcieńczenia według instrukcji prowadzącego. KA6_UW1,

6. Student planuje pracę własną i zespołową posługując się podstawowym sprzętem znajdującym się w laboratorium biochemicznym

zgodnie z zasadami BHP. KA6_UO10, KA6_UO11, KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z regulaminem studiów UwB (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.).

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę laboratoriów (dwa sprawdziany testowe, sprawdzian praktyczny z umiejętności

posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, sprawdzian z umiejętności pisania wzorów), egzamin pisemny (test zamknięty jednokrotnego wyboru i pytania otwarte).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Tylicki
Prowadzący grup: Urszula Czyżewska, Adam Tylicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.