Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2BRO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia rozwoju
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
II rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologia komórki 320-BS1-1BIK
Fizjologia zwierząt 320-BS1-2FZZ
Rośliny nasienne 320-BS1-1RNS

Założenia (lista przedmiotów):

Anatomia funkcjonalna człowieka 320-BS1-2AFC
Rośliny zarodnikowe 320-BS1-1RZA

Założenia (opisowo):

Wymagana ogólna znajomość podstawowych zasad budowy i funkcjonowania wielokomórkowego organizmu roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego na różnych poziomach jego organizacji, z uwzględnieniem biologii komórki (w tym przebiegu i regulacji cyklu komórkowego).

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot łączy w sobie treści zoologiczne i botaniczne. W trakcie zajęć zostaną przedstawione zagadnienia związane z rozwojem zarodkowym zwierząt na przykładzie człowieka. Student zapozna się z kolejnymi stadiami rozwoju zarodkowego oraz mechanizmami zaangażowanymi w ich regulację. Omówione zostaną także procesy rozwojowe zachodzące w cyklu życiowym roślin - w fazie wegetatywnej i generatywnej, z naciskiem na rośliny kwiatowe. Przybliżone zostaną podstawy genetycznej kontroli tworzenia struktur roślinnych i procesy różnicowania się komórek w wielokomórkowym organizmie na przykładzie roślin modelowych.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok I st./IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty Rośliny zarodnikowe i Rośliny nasienne, Fizjologia zwierząt

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta:

75 godz., w tym: udział w wykładach: 15 godz.; zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 24,4 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 5,6 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50,6 godz. (2,0 ECTS), nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 60,0 godz. (2,4 ECTS)

Literatura:

1. Bartel H. 2009. Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik. PZWL, Warszawa.

2. Evert R. F. 2006. Esau's Plant Anatomy. Meristems, Cells, and Tissues of the Plant Body: Their Structure, Function, and Development, Third Edition.

file:///C:/Users/UZYTKO~1/AppData/Local/Temp/2-1.pdf

3. Hejnowicz Z. 2002. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. PWN, Warszawa.

4. Lack A.J., Evans D.E. 2005. Biologia roślin. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

5. Twyman R.M.. 2003. Biologia rozwoju. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa.

6. Wojtaszek P. i in. 2007. Biologia komórki roślinnej. T2 Funkcja. PWN, Warszawa.

7. Bielańska-Osuchowska Z. 2004. Zarys organogenezy. Różnicowanie się komórek w narządach, PWN, Warszawa.

8. Woliński N. 2005. Rozwój biologiczny człowieka, PWN, Warszawa.

9. Rodkiewicz i wsp.1996. Embriologia Angiospermae rozwojowa i eksperymentalna. Wyd. UMCS, Lublin.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym: KA6_WG1

2. Student zna rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów: KA6_WG2

Umiejętności:

5. Student potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania prostych badań biologicznych z wykorzystaniem metod chemicznych i fizycznych oraz prowadzić ich dokumentację: KA6_UW1

6. Student potrafi, pracując zarówno indywidualnie jak i zespołowo, stosować zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy: KA6_UO11

Kompetencje społeczne:

7. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu: KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnych kolokwiów (w trakcie laboratorium) i pisemnego końcowego testu zaliczeniowego obejmującego wiedzę przekazaną w czasie wykładów. Wymagana jest ocena pozytywna z każdego z ww.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)