Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2ERS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekologia roślin
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać i rozpoznawać gatunki roślin (drzew, krzewów oraz roślin zielnych) powszechnie występujące w Polsce. Potrafi opisać ich budowę morfologiczną i anatomiczną, nazwać typy kwiatostanów i owoców. Podać przykłady roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich. Zna podstawy ekologii, rozumie co to jest gatunek, populacja i osobnik.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przeglądowe zarysowanie problematyki i metod ekologii roślin oraz fitosocjologii. Student zapoznaje się z terminem populacja, osobnik, płodność osobników, rozrodczość populacji, wymieranie osobników, śmiertelność populacji, kolonizacja.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria i modele w ekologii roślin.

2. Zasady identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Szata roślinna Polski.

3. Procesy demograficzne a dynamika populacji. Koncepcja osobnika i populacji.

4. Demograficzno-genetyczne aspekty ekologii populacji roślin.

5. Migracje roślin w przestrzeni.

6. Historie życiowe roślin. Adaptacje i modyfikacje roślin do różnych środowisk. Interakcje międzygatunkowe.

7. Ekologiczne i genetyczne podstawy ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe.

1. Struktura i funkcjonowanie zbiorowisk leśnych i łąkowych.

2. Metody badań struktury, demografii i dynamiki populacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw ekologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 22 godz. zajęcia terenowe – 24 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, pomiary, obserwacje i eksperymenty w terenie

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 48 godz.:

1) udział w wykładach: 22 godz.;

2) zajęcia terenowe: 24 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 27 godz.

Literatura:

1. Beeby A., Brennan A-M. 2004. First Ecology. Ecological principles and environmental issues. Oxford, University Press.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.

3. Falińska K. 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa.

4. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

5. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. PWN, Warszawa.

6. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

7. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

9. Mackenzie A. i in. 2003. Krótkie wykłady - Ekologia. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1.Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych (KA6_WG5).

2. Student zna podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7).

3. Student potrafi zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (KA6_UW2).

4. Student identyfikuje podstawowe grupy systematyczne organizmów, rozpoznaje gatunki roślin, zwierząt, grzybów i mikroorganizmów charakterystyczne dla ekosystemów i biomów, w tym gatunki zagrożone i chronione (KA6_UW4).

Sposoby weryfikacji:

- KA6_WG5, WG7 - egzamin pisemny (pytania otwarte).

- KA6_WG5, WG7, UW2, UW4 - zaliczenie zajęć terenowych na ocenę w postaci sprawozdania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wykładu zaliczony na ocenę pozytywną. Zajęcia terenowe - sprawozdawanie zaliczone na ocenę pozytywną. Obowiązkowa obecność na zajęciach terenowych.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami określonymi w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Zajęcia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Jermakowicz, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Edyta Jermakowicz, Paweł Mirski, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest przeglądowe zarysowanie problematyki i metod ekologii roślin oraz fitosocjologii. Student zapoznaje się z terminem populacja, osobnik, płodność osobników, rozrodczość populacji, wymieranie osobników, śmiertelność populacji, kolonizacja.

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Teoria i modele w ekologii roślin.

2. Zasady identyfikacji i klasyfikacji zbiorowisk roślinnych. Szata roślinna Polski.

3. Procesy demograficzne a dynamika populacji. Koncepcja osobnika i populacji.

4. Demograficzno-genetyczne aspekty ekologii populacji roślin.

5. Migracje roślin w przestrzeni.

6. Historie życiowe roślin. Adaptacje i modyfikacje roślin do różnych środowisk. Interakcje międzygatunkowe.

7. Ekologiczne i genetyczne podstawy ochrony przyrody.

Zajęcia terenowe.

1. Struktura i funkcjonowanie zbiorowisk leśnych i łąkowych.

2. Metody badań struktury, demografii i dynamiki populacji.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy (biologia)

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok/IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z podstaw ekologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 22 godz. zajęcia terenowe – 24 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, obserwacje i eksperymenty w terenie

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta i wskaźniki ilościowe:

Ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami: 75 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 48 godz.:

1) udział w wykładach: 22 godz.;

2) zajęcia terenowe: 24 godz.;

3) udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 2 godz.

Praca własna studenta (przygotowanie się do zajęć/zaliczeń/egzaminów): 27 godz.

Literatura:

1. Beeby A., Brennan A-M. 2004. First Ecology. Ecological principles and environmental issues. Oxford, University Press.

2. Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus. Poznań-Kraków.

3. Falińska K. 1990. Osobnik, populacja, fitocenoza. PWN, Warszawa.

4. Falińska K. 2004. Ekologia roślin. PWN, Warszawa.

5. Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. PWN, Warszawa.

6. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

7. Faliński J. B. 2001. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych. PWN, Warszawa.

8. Podbielkowski Z, Podbielkowska M. 1992. Przystosowania roślin do środowiska. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

9. Mackenzie A. i in. 2003. Krótkie wykłady - Ekologia. PWN, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)