Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2MIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii. Realizacja przedmiotu "Mikrobiologia" umożliwi studentowi zrozumienie podstaw funkcjonowania mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych w zróżnicowanych środowiskach naturalnych i antropogenicznych, zmienności i ewolucji mikroorganizmów, a także skutków gospodarczych i epidemiologicznych ich obecności. Da też podstawy do zrozumienia możliwości wykorzystania drobnoustrojów w medycynie, rolnictwie, przemyśle i ochronie środowiska. Podczas realizacji przedmiotu student nabywa umiejętności biegłego posługiwania się podstawowymi technikami mikrobiologicznymi (z zakresu mikrobiologii klasycznej i molekularnej) znajdującymi zastosowanie w badaniach drobnoustrojów i epidemiologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność fizjologii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów/semestr: drugi rok pierwszego stopnia/semester zimowy

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład - 15 godz.; laboratorium - 45 godz.

Punkty ECTS: 4

Całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5

o charakterze praktycznym - 85.0

Bilans nakładu pracy studenta, ogólny nakład pracy studenta związany z zajęciami:

100 godz., w tym:

udział w wykładach - 15 godz.

zajęcia laboratoryjne - 45 godz.

przygotowanie do zajęć/zaliczeń/egzaminów (praca własna studenta) - 32.5 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminach - 7.5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 67.5 godz., 2.7 pkt ECTS

o charakterze praktycznym - 85.0 godz., 3.4 pkt ECTS

W ramach przedmiotu "Mikrobiologia" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Literatura:

1. Baj J. (redaktor), Mikrobiologia. PWN, 2018.

2. Szewczyk E.M., Diagnostyka mikrobiologiczna. PWN, 2013.

3. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

4. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

5. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

6. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, 2006.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje i opisuje podstawowe kształty komórek bakteryjnych (K_W01, K_U07)

2. Student posługuje się terminologią fachową w celu opisu mikroorganizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz procesów zachodzących w komórkach tych mikroorganizmów (K_W01, K_W03, K_W08, K_U06, K_U07, K_K08)

3. Student rozpoznaje, ocenia i wykazuje świadomość możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w laboratorium, środowisku oraz żywności (K_K07, K_U12)

4. Student nabiera praktycznej umiejętności pracy z mikroskopem, wykonywania preparatów i barwień, jak też analizy uzyskanych wyników (K_U12, K_K02, K_K06)

5. Student dobiera metody badawcze, planuje i przeprowadza badania z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej (K_W10, K_U09)

6. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium i świadomość poszanowania pracy własnej i innych (K_U16, K_K05, K_K09)

Metody i kryteria oceniania:

W zakresie wykładów:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

3. Pozytywna ocena egzaminu.

W zakresie zajęć laboratoryjnych:

1. Obecność na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena dwóch sprawdzianów testowych i sprawdzianu praktycznego).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Bartoszewicz, Izabela Święcicka
Prowadzący grup: Marek Bartoszewicz, Justyna Drewnowska, Tomasz Hauschild, Izabela Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu mikrobiologii, jak polimorfizm morfologii wybranych grup mikroorganizmów oraz zmienność fizjologii.

Dodatkowo w bieżacym roku szczególna uwaga zwrócona będzie na zagadnienia związane z epidemiologią chorób zakaźnych (bkateryjnych i wirusowych) i zasady profilaktyki.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu "Mikrobiologia" student teoretycznie i praktycznie zapozna się z budową i rodzajami mkroskopów oraz zasadami pracy z mikroskopami w badaniach mikroorganizmów. Pozna też metody prowadzenia kultur bakteryjnych i przygotowywania podłóż bakteryjnych. Zapozna się też z najczęściej stosowanymi metodami wyjaławiania oraz działaniem czynników fizycznych i chemicznych na bakterie. W t rakcie zajęć student pozna też podstawowe metody biochemiczne służące identyfikacji bakterii oraz zapozna się najczęściej spotykanymi bakteriami chorobotwórczymi Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi. Dodatkowo pozna wirusy i grzyby mikroskopowe.

Z uwagi na wprowadzenie kształcenia zdalnego na części realizowanych zajęć, studenci będą samodzielnie (lecz pod kontrolą i z zapewnieniem możliwości konsultacji) dokonywać analizy i prezentacji danych udostępnianych przez prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kunicki-Goldfinger W.J.H., Życie bakterii. PWN, Warszawa, 2004.

2. Singleton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2004.

3. Zaremba L.M., Borowski J., Mikrobiologia lekarska. PZWL, Warszawa, 1997.

Literatura uzupełniająca:

1. Baj J., Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii. PWN, Warszawa, 2006.

2. Kocwowa E., Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej. PWN, Warszawa, 1984.

3. Szewczyk E.M., Diagnostyka bakteriologiczna. PWN, Warszawa, 2005.

4. Salyers A.A., Whitt D.D., Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. PWN, Warszawa, 2005.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia wykłaldowe odbywają się za pomocą platformy do kształcenia zdalnego (Blackboard Collaborate) zapewniającą dwukierunkową komunikację pomiędzy prowadzącymi i studentami.

Weryfikacja efektów uczenia się zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą platrofmy Blackboard (test).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.