Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PEK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekologii
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r.I st. Biologii - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Znajomość biologii na poziomie szkoły średniej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawami ekologii na poziomie globalnym (biosfera) i organizmalnym (ekosystem, populacja, osobnik w środowisku)

Pełny opis:

Wykład: Zajęcia poruszają zagadnienia funkcjonowania biosfery i warunków, które umożliwiły powstanie życia na Ziemi; Metabolizmu biosfery, oraz relacji osobnik-środowisko na poziomie ekosystemalnym, populacyjnym i osobniczym.

Laboratoria: modelowanie procesów wewnatrz- i międzypopulacyjnych. różnorodność gatunkowa (podstawy makroekologii), osobnik w środowisku

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /III semestr (zimowy)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów działania doboru naturalnego

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład – 30 godz. laboratorium – 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład, samodzielna praca w ramach laboratoriów , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 100 godz. w tym: udział w wykładach: 30 godz.; udział w laboratorium: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 37 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 3 godz.

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 63 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

Ćwiczenia z ekologii : podręcznik dla studentów biologii ogólnej i biologii środowiskowej 1987 red. Andrzej Górecki, Jan Kozłowski, Marek Gębczyński

Uzupełniająca

JR Krebs NB Davies 2014 Wprowadzenie do ekologii behawioralnej WN PWN

Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. WN PWN

Harborne JB 1997 Ekologia biochemiczna WN PWN

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych (realizowane także w ramach zajęć terenowych z semestrze letnim)

KA6_WG7 podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (realizowane także w ramach zajęć terenowych w semestrze letnim)

KA6_WG8 podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące postawą procesów biologicznych

Student potrafi:

KA6_UW2 zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację (realizowane także w ramach zajęć terenowych w semestrze letnim)

KA6_UW5 posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk

Student potrafi:

KA6_UK8 stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach

KA6_KR3 poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (realizowane w ramach zajęć terenowych w semestrze letnim)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład egzamin pisemny

Laboratoria: Sprawdziany pisemne, samodzielna praca na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami

zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”)

do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia

Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) zaliczenie

odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gębczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gębczyński, Adam Hermaniuk, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.