Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekologii - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-2PEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekologii - zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. Biologia - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy ekologii 320-BS1-2PEK

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przeprowadzenie w terenie prostych obserwacji biologicznych lub eksperymentów terenowych. Studenci w oparciu o wiedzę z wykładów i zajęć laboratoryjnych z "Podstaw biologii" stawiają hipotezy badawcze, a następnie planują prace terenowe, zbierają dane do analizy i wyciągają wnioski z przeprowadzonych badań. Opracowane wyniki przedstawiają w formie posteru naukowego.

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy

Dziedzina nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: II rok /IV semestr (letni)

Wymagania wstępne: student powinien posiadać zakres wiadomości z biologii na poziomie szkoły średniej, ze szczególnym uwzględnieniem ekologii populacyjnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: zajęcia terenowe 16 godz.

Metody dydaktyczne: samodzielna praca w ramach laboratoriów , modelowanie, konsultacje, dyskusja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym: udział w zajęciach poza wykładowych 16 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminów: 8 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 17 godz., nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 25

godz. (1 ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

"Ćwiczenia z Ekologii" red. A. Górecki, M. Gębczyński , J. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku, Warszawa 1983;

Weiner J. "Życie i Ewolucja biosfery", WN PWN Warszawa 2019;

CJ Krebs "Ekologia" WN PWN Warszawa 2011;

Uzupełniająca:

Begon M., Mortimer M., Thompson D.J., "Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin". WN PWN Warszawa 1999;

A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee, "Ekologia", WN PWN Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie:

KA6_WG5 zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych;

KA6_WG7 podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych;

Student potrafi:

KA6_UW2 zastosować standardowe metody badań terenowych w celu poznania/zbadania procesów biologicznych oraz prowadzić ich dokumentację

Student jest gotów do:

KA6_KR3 poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja multimedialna w formie posteru naukowego. Kryteria ocen zgodnie z kryteriami określonymi w $23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Ołdakowski
Prowadzący grup: Łukasz Ołdakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy ekologii 320-BS1-2PEK

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Pełny opis:

Studenci w trakcie zajęć w terenie przeprowadzają mini projekt badawczy zaczynając od wyznaczenia celu badań i postawienia hipotez badawczych, które następnie starają się zweryfikować.

Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują i wyciągają wnioski.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Literatura:

Ćwiczenia z Ekologii red Górecki, Gębczyński , Kozłowski

Podstawowa:

Ćwiczenia z Ekologii red A. Górecki, M. Gębczyński , j. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Hermaniuk
Prowadzący grup: Adam Hermaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy ekologii 320-BS1-2PEK

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na terenie Stacji Terenowej UwB w Gugnach i prowadzone są na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zapoznanie studentów z podstawowymi technikami i metodami badawczymi stosowanymi w terenie. Głównie obserwacje biologiczne i proste eksperymenty terenowe. Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Pełny opis:

Studenci w trakcie zajęć w terenie przeprowadzają mini projekt badawczy zaczynając od wyznaczenia celu badań i postawienia hipotez badawczych, które następnie starają się zweryfikować.

Po postawionych hipotezach badawczych i dobraniu do nich metodyki badawczej studenci zbierają dane, które później analizują i wyciągają wnioski.

Wyniki badań są przedstawiane w formie posteru naukowego

Literatura:

Ćwiczenia z Ekologii red Górecki, Gębczyński , Kozłowski

Podstawowa:

Ćwiczenia z Ekologii red A. Górecki, M. Gębczyński , j. Kozłowski. Wydawnictwo Filii UW w Białymstoku

Weiner J. Życie i Ewolucja biosfery, WN PWN Warszawa 2019

CJ Krebs Ekologia WN PWN Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)