Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biotechnologia w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3BOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biotechnologia w ochronie środowiska
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu przedmiotów: ekologia, mikrobiologia, ochrona środowiska, podstawy biotechnologii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy dotyczącej roli biotechnologii w nowoczesnych metodach ochrony środowiska. Na zajęciach student zapozna się z funkcjonowaniem różnych środowisk naturalnych i środowisk przekształconych antropogenicznie (gleba, woda, powietrze). Student zdobędzie wiedzę na temat wykorzystania bakterii, grzybów, roślin w ochronie i rekultywacji środowiska wodnego, glebowego a także powietrza. Student zostanie zapoznany z nowoczesnymi sposobami rekultywacji i bioremediacji, powstawaniem biopaliw, zastosowaniem biopestycydów i biosensorów stosowanych w ochronie środowiska.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki biologiczne

Blok specjalnościowy: mikrobiologia z biotechnologią

Rok studiów/semestr: III rok pierwszego stopnia, semestr letni

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

wykład - 15 godz., laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

całkowity nakład pracy studenta związany z zajęciami: 100 godz. w tym:

udział w wykładach: 15 godz.

udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń, egzaminu praca własna studenta: 50 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Długoński J., 2020, Biotechnologia drobnoustrojów w laboratorium i w praktyce : teoria, ćwiczenia i pracownie specjalistyczne, Wyd. UŁ, 575 ss.

2. Miksch K. (red.) Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010

3. Klimiuk E., Łebkowska M. Biotechnologia w ochronie środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

4. Biotechnologia mikrobiologiczna. Praca zbiorowa pod redakcją J. Długońskiego. Wydawnictwo UŁ, Łódź, 1997

5. Walker C. H., Hopkin S. P., Sibly R.M., Peakall D. B. Podstawy ekotoksykologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Błaszczyk M. K. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN, Warszawa 2009.

2. Bednarski W., Fiedurka J., Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wyd. PWN, Warszawa, 2017, 528 ss.

3. Bobrowski M. M. Podstawy biologii sanitarnej. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2002.

4. Błaszczyk M. K. Mikrobiologia środowisk. PWN, Warszawa 2014.

5. Singleton P. Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie. PWN, Warszawa 2000

6. Gavrilescu, M. 2010. Environmental biotechnology: achievements, opportunities and challenges. Dynamic biochemistry, process biotechnology and molecular biology, 4(1), 1-36, http://www.globalsciencebooks.info/Online/GSBOnline/images/2010/DBPBMB_4(1)/DBPBMB_4(1)1-36o.pdf.

7. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna t. II – Mikroorganizmy w biotechnologii, ochronie środowiska i produkcji żywności. PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Absolwent zna i rozumie procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz techniki inżynierii genetycznej i biotechnologii (KA6_WG3)

2. Absolwent zna i rozumie zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz podstawowe formy i metody ochrony środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju (KA6_WG5).

3. Absolwent zna i rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne (KA6_WK8)

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych szlaków biochemicznych w celu wykazania jedności i różnorodności organizmów żywych (KA6_UW3)

2. Absolwent potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU12).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

1. Absolwent jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO3)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady realizowane są w formie stacjonarnej. Obecność na wszystkich wykładach umożliwia podwyższenie oceny o 0,5 w przypadku pozytywnego zaliczenia przedmiotu.

Dopuszcza się możliwość opuszczenia jednego laboratorium.

Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów (pozytywna ocena kolokwium testowego).

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (wejściówki).

2. Dwa pisemne sprawdzian - kolokwia w formie testu zamkniętego i pytań otwartych.

3. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników.

Wykład - pisemny egzamin testowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)