Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PRDII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym,

rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury, raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, laboratorium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 63 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 3 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 37 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach, stosując przy tym właściwą terminologię oraz cechy charakterystyczne poszczególnych grup organizmów zgodnie z podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie powiązania wiedzy biologicznej z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz aktualne problemy badań biologicznych, podstawowe narzędzia statystyczne i informatyczne, niezbędne do opisu procesów przyrodniczych, najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych (KA6_WG6)

3. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych i biochemicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk (KA6_UW6)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW8)

6. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym na poziomie B2 w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień dotyczących ochrony środowiska i edukacji środowiskowej, jak i prowadzenia dyskusji na różnych forach (KA6_UK9)

7. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU12)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do kontaktu z ekspertami w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów (KA6_KK2)

10. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR5)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Andrzej Bajguz, Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Anetta Borkowska, Iwona Ciereszko, Krzysztof Deoniziak, Justyna Drewnowska, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Tomasz Hauschild, Adam Hermaniuk, Joanna Jarosz, Aneta Książek, Mirosława Kupryjanowicz, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Julita Sadowska, Alina Stankiewicz, Adam Tylicki, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska
Prowadzący grup: Agata Banaszek, Marek Bartoszewicz, Agnieszka Bona, Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Iwona Ciereszko, Magdalena Czerniecka, Urszula Czyżewska, Krzysztof Deoniziak, Magdalena Fiłoc, Andrzej Gębczyński, Andrzej Górniak, Magdalena Grabowska, Adam Hermaniuk, Piotr Jadwiszczak, Maciej Karpowicz, Sebastian Maciak, Maciej Matosiuk, Paweł Mirski, Ewa Oleńska, Łukasz Ołdakowski, Anna Pietryczuk, Julita Sadowska, Aleksandra Staszak, Magdalena Świsłocka, Ada Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.