Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 320-BS1-3PRDII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa II
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
III rok I st. Biologia eksperymentalna i molekularna - sem. letni
III rok I st. Biologia sądowa - sem. letni
III rok I st. Mikrobiologia z Biotechnologią - sem. letni
III rok I stopień - semestr letni
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora lub opiekuna pracy, poznaje zasady pisania pracy licencjackiej, w tym rolę poszczególnych części pracy licencjackiej. Student nabywa umiejętność poprawnego wypowiadania się pod względem językowym i logicznym, z zastosowaniem terminologii naukowej. Zwracana jest uwaga na rolę odniesień do literatury, poprawność cytowania literatury, raportowania wyników analiz i graficznego ich przedstawiania.

Pełny opis:

Kierunek studiów: biologia

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, Moduł dyplomowy

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne

Rok studiów/semestr: III rok /VI semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: laboratorium 60 godz.

Metody dydaktyczne: projekt, laboratorium, analiza tekstów, dyskusja, konsultacje

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 100 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 63 godz., w tym:

1) udział w wykładach: 0 godz.

2) udział w zajęciach pozawykładowych: 60 godz.

3) udział w konsultacjach/zaliczeniach: 3 godz.

Przygotowanie się do zajęć, zaliczeń (praca własna studenta): 37 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student zna i rozumie jedność i różnorodność organizmów, z uwzględnieniem cech charakterystycznych poszczególnych grup organizmów i zgodnie z ich podziałem systematycznym (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie podstawowe metody stosowane w laboratoriach biologicznych, także na poziomie molekularnym oraz podstawowe metody, reguły i techniki prowadzenia badań terenowych (KA6_WG7)

3. Student zna i rozumie podstawowe zasady prawne dotyczące ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony własności intelektualnej (KA6_WK9)

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami statystycznymi i technikami informatycznymi w celu analizy danych dotyczących doświadczeń i zjawisk (KA6_UW5)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym na poziomie B2 w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy fachowej, a także w celu planowania prostych zadań badawczych (KA6_UW7)

6. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz zespołową, a także pracować samodzielnie i w grupie (KA6_UO9)

7. Student potrafi samodzielnie odnajdywać źródła wiedzy i odpowiednio je wykorzystywać w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KA6_UU11)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy informacji z różnych źródeł oceniając ich wiarygodność (KA6_KK1)

9. Student jest gotów do wykazywania kreatywnej postawy w rozwiązywaniu problemów w pracy zawodowej (KA6_KO2)

10. Student jest gotów do poszanowania pracy własnej i innych członków zespołu (KA6_KR3)

11. Student jest gotów do odpowiedzialnego wypełniania zadań w zależności od zajmowanego stanowiska, przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o tradycje wykonywanego zawodu (KA6_KR4)

Metody i kryteria oceniania:

1. Czynny udział w zajęciach i konsultacjach

2. Pozytywna ocena bieżących postępów podczas wykonywania zadań związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej

3. Złożenie pracy dyplomowej do Archiwum Prac Dyplomowych UwB (systemu APD)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Alina Stankiewicz, Jan Taylor
Prowadzący grup: Krzysztof Deoniziak, Magdalena Fiłoc, Alina Stankiewicz, Magdalena Świsłocka, Jan Taylor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Alina Stankiewicz, Jan Taylor
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk, Edyta Jermakowicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Borkowska, Alina Stankiewicz, Jan Taylor
Prowadzący grup: Elżbieta Bonda-Ostaszewska, Krzysztof Deoniziak, Adam Hermaniuk, Edyta Jermakowicz, Magdalena Świsłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)